Башкыларга байыр чедирген

✅Октябрь айның эгези кезээде Башкының хүнү-биле харылзаалыг. Бо байырлал бүдүн чурттуң барык кижи бүрүзүнге эң-не чылыг болгаш сагыш-сеткилди доюлдуруп кээр. Чүге дизе бистиң шуптувустуң чуртталгада четтиргенивисти илередип, чоргаарланып чоруурувус ынак башкывыс бар.

✅ Меңээ Башкының хүнү – онзагай хүн. Ол мээң ачам – башкы болгаш школа директору-биле дорт харылзаалыг. Ынчангаш мен башкы кижиниң ажыл-ижин дыка эки билир мен. Башкының ажылы — чүгле чогаадыкчы болгаш тургузукчу эвес, а берге болгаш харыысалгалыг.

✅ Хүндүлүг башкылар, кижизидикчилер, башкылал ажыл-чорудулгазының хоочуннары, Тываның келир үези силерниң амыр эвес, ынчалза-даа мөзү-шынарлыг ажыл-ижиңерден хамааржыр дээр болза, хөөредиг болбас. Силер быжыг билиг бээринден аңгыда, республикавыстың сайзыралы дээш харыысалганы боттарынче алыр аныяк салгалдың делегейже көрүүшкүнүн хевирлеп турар силер.

✅ Байырлал-биле, эргим башкылар! Аас-кежикти, профессионал болгаш чогаадыкчы чедиишкиннерни, чаагай чорукту күзедим деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда башкыларга байыр чедирген.

#Башкыныңхүнү #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Кан-оол Даваа: «Смертность от коронавирусной инфекции в России остается очень высокой»
Следующая запись
Назы четпээннер өскелерниң көгүдүүнче кирип болур
Меню