Барыын чүктүң чурттары чонунуң санал-бодалын дыңнааны дээре

Галина Сюрюн, Тывада профэвилел даргазы:

«Даштыкы чурттарның, эң ылаңгыя АКШ-тың база барыын чүк чурттарының, хамаатылары Россия-биле чөрүлдээлерге удур болуп турар. Ындыг түңнелге делегей чергелиг социал албан IPSOS келген. Айтырыгларга 27 аңгы чурттарның хамаатылары киришкен. Оларнын 78 хуу респондентилери шериг албанының киржилгезинче  чуртту киришпезинге идегээннер. Чижээ, Американың дыка хөй чурттакчылары баштыңчызының кылдынныглары-биле чөпшээрешпейн турар, а ол дээрге улуг удуртукчуларга бүзүрелиниң деңнелин көргүскен. Ак бажын США-ның экономиказын үреп турарын чамдык эксперттер чугаалап турар. Ооң иштинде Россияның нефтизин импорттаарын демдеглээн. Тодаргайлаарга, ол чурттарның удуртукчулары Россияга хора чедирериниң бетинде боттарынга болгаш чонунга багайны кылып турар. Мээң-бодалым-биле, даштыкының удуртукчулары чонунуң санал-оналын дыңнап турар болза эки.
Чоннуң бодалы, болганчок, эң-не шын».

Орлана ДАРЖАЙ белеткээн.

#ZаМир #ZаРоссию#своихнебросаем #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
На заметку родителям Тувы: контент от западных разработчиков в Интернете может быть опасным для детей
Следующая запись
ВЭБ гарантирует до половины суммы кредита
Меню