Ажыр төлээн акшаңарның ылгалын эгидип ап болур силер

Снежана Ховалыг, ТР-ниң экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызының сайыдының оралакчызы:

«Болганчок-ла, ылаңгыя амгы үеде, садыгларда барааннарның өртектерин биживээн болур. Чок-ла болза, өртээн бижип калза-даа, өске медээлерин айытпаан болгулаар. Чок-ла болза, өртээн бижээн саазында бир өске түң, а кассага баарга – өске өртекти кагар. Ол дээрге садып алыкчы кижиниң эргелерин хажыдып турары-дыр.

Бараан бүрүзүнүң өртээн шын айыткан турар ужурлуг. Садыгжы шупту өртектерни бижип айтыр хүлээлгелиг, ооң-биле садып алыкчыга шилиир арганы кылып турары ол болур. Өртектер бижээн саазынга бараанның ады, бир бараанның өртээ азы ооң хемчээлин айтыр.
Бир эвес силерден өртекте айытканындан хөй түң негээр болза, садыгның администрацизынга барып, айтырыгны тургузар. А бир эвес бараанның өртээн төлепкен болзуңарза, ажыр төлээн акшаңарның ылгалын эгидип ап болур силер.

Бодуңарның акша-хөреңгиңерни канчаар камнап алырының база саң-хөө талазы-биле билииңерни бедидер дизе, ОбъясняемРФ порталдан медээлерни көрүп болур силер.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
#ОбъясняемРФ #Тыва

Предыдущая запись
Святость материнства — 2022
Следующая запись
Кижилерге ажылчын олуттарны тургузар
Меню