Аяс Лопсан: Шынга дүүшпес бижикти тараткан

Долу эвес мобилизацияның эгелээни-биле, социал четкилерде янзы-бүрү бижиктер үнүп турар. Чамдык кижилер Ада-чуртун камгалаарынга беленин илереткен, а чамдык кижилер меге арыннарындан шынга дүүшпес бижиктерни тарадып турары чажыт эвес. Бо каш хонукта социал четкилерде Кызыл хоорайның Төлээлекчилер Хуралының депутады Аяс Лопсан бодунуң төрелдерин болгаш дарга-бошкларның, депутаттарның оолдарын долу эвес мобилизациядан хостап алыр дээш шериг комиссариадында кээп турар дээн бижиктер тараан.

Ол дугайында Аяс Лопсан мындыг тайылбырны берген:

— Хүндүлүг эш-өөр, соңгукчулар база коллегаларым! Депутат база албан-дужаал ажылдарынга ажылдааш, сээң адыңны болгаш ажыл-чорудулгаңны сагыштыы-биле соора ажыглап, күткүүшкүн база дорт чагыттырган материалдарга болганчок-ла кире бээриңге чаңчыга бээр-дир.

Сөөлгү үеде мээң адымны туткан янзы-бүрү чогаадып каан буруудадыышкыннар бо-ла үнүп кээр апарган. Бо удаада ыыттавайн эрттириптер аргам чок болду. Мегечилерниң ажыглап турар темазы кижи бүрүзүнге хамаарылгалыг.

Ынчангаш бодумнуң мурнумдан тайылбырымны кылып тур мен. Тараттынган бижиктер шупту меге, шынга дүүшпес. Шуут-ла дорту-биле чугаалаар болза, ыят чок нүгүл-дүр. Оларның сорулгазы – нүгүлдээр, карартыр, ниитилелге дүвүрээзин үндүрери-дир. Чогуур органнар меге-нүгүлдүң чагыкчыларынга база ооң тарадыкчыларынга хамаарыштыр сайгарылганы кылыр деп бүзүреп тур мен.

Предыдущая запись
Поднятие флага в техникуме
Следующая запись
27 сентября 2022 года состоится Единый день приема родителей дошкольников по вопросам доступности и качества дошкольного образования детей
Меню