Артык дүвүрел-хөлзээзинге алыскан херээ чок

#тыванын_аныяктары
#тыва_тайылбырлап_тур

⚡Тываның Туберкулезка удур демисел чорудар диспансериниң улуг эмчизиниң оралакчызы, кезер-эмчи Олег Кара-Монгуш бо хүннерде бараан-сараан садып алыр талазы-биле чон ортузунда артык дүвүрээзин үнүп турар байдалдарга хамаарыштыр бодунуң бодалын илереткен:

— Сөөлгү үеде Россияга удур киирип турар санкциялар дээш чон ортузунда артык дүвүрел-хөлзээзин үнүп турарын эскерип турар апардым. Бир-ле билдинмес чылдагаан ужун садыглардан улустуң эңдере-чаза садып аппарганы чигирниң соонда эм-таң аймаан база эңдере курлавырланып садып алыр чаңчыл тыптып келди.
Ындыг чүүлдү черле кылбазын сүмелеп тур мен. Бирээде, кандыг-даа эм-таң аймаа хуусаалыг болур болгай. Ийиде, бар эмнерни ижер ужурлуг-даа болза, кезек үе эрткенде, оларны ыяавыла солуур ужурлуг апаар, чүге дизе, чамдык эмнерге организм азы аарыг чаңчыга бээр, эмнер күш четпес апаар. Ынчан ол эңдере садып алган эмнерни октаар ужурга таваржып болур.
Артык дүвүрел-хөлзээзинге алыскан херээ чок. Бо үеде кайда-даа бадыткаттынмаан хоозун-меге медээлер-ле көвей апарган, ынчангаш ол санында оларга бүзүрээн херээ чок. Ооң орнунга Объясняем.РФ деп порталже киргеш, оон шын медээлерни ап алырын сүмелеп тур мен. Бо хүннерде бисти дүвүредип турар, бот-боттарывыстан айтыртынып, чамдыкта орта харыы тыппайн баар айтырыгларывыска шын харыыларны оон тып ап болур бис.
#ОбъясняемРФ #Здравоохранение
ШЫН

Предыдущая запись
Чаңгыс аай информастыг «көзенек» херек
Следующая запись
Стартовал отбор проектов на форум «Сильные идеи для нового времени»
Меню