Аныяктар хүнү: Бүгү-делегейниң, Россияның база Улустар аразының

✅ «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязында аныяктар хаара туттунганы билдингир. Мен ында штаттан дашкаар ажылдап турзумза-даа, ооң бир кезии мен деп билип турар мен. Бистиң үе-чергевис аныяк кижилер шагда-ла өг-бүлелиг, уруг-дарыглыг апарган. Ынчалза-даа кижи бодун аныяк кылдыр медереп билиринге ол шаптыктаар бе? Мен чаңгыс эвес удаа эш-өөрүмден «каш харга бодуңарны деңнээр силер?» бо-ла айтыргылаар мен.

Херек кырында каш-даа харлыг кижи бодун аныяк кылдыр бодап чоруурун бо-ла дыңнаар бис. Ындыг болганда, аныяк назын чүгле 20-30 харлыгларга хамааржыр бе? Ынчангаш-ла боор, Аныяктар хүнүн Россияда июнь 27-де, бүгү делегейде август 12-де база улустар аразының ноябрь 10-да 40-50-даа харлыглар демдеглеп эрттирип турар.

Ноябрь 10-нуң хүнүнде Аныяктар хүнү кылдыр 1945 чылда Лондонга аныяктарның демократтыг федерациязы тургусканын сагындыраал. Ынчан 60 ажыг нациялар аразындан 30 сая кижи каттышкан. Бо организация аныяктар фестивалын эрттирип турган. Улустар аразының Аныяктар хүнүн демдеглээри-биле Россия 3 удаа аалчыларны болгаш киржикчилерни уткаан.

Чаңчыл езугаар бо хүнде аныяктар бот-боттарынга байыр чедирип, янзы-бүрү акцияларны чорударлар.

Чурукту Интернеттен алган.

#аныяктархүнү #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
ТӨРЭЭН ДЫЛЫМГА
Следующая запись
Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра
Меню