АКШ-тың болгаш Украинаның кем-херек үүлгедикчилери кибератаканы чорудуп турар

#тыванын_аныяктары_Zамир

Виктор Баз-оол, Улуг-Хем кожууннуң чурттакчызы:

«Амгы үеде хууда болгаш күрүне структураларының серверлеринче канчаар-даа аажок улуг кибератакалар чоруп турар. Дорт угланыышкынныг, белеткелдиг АКШ-тың болгаш Украинаның кибер кем-херек үүлгедикчилери анаа эвес бистиң чурагайлыг сервистеривисче халдап турар. Ооң артында езулуг кем-херек үүлгедиишкиннери чаштынып турар. Чижээлээрге, кижилерниң дугайында медээлерни кыжаныг, нүгүл, күткүлге, фейктер тарадыр херексел кылдыр ажыглап болур.

Ынчангаш социал четкилерде бижип турар чүүлдерге бүзүревезиңерни кыйгырып тур мен, чаңгыс чер-чурттугларым. Ылаңгыя ол реклама хевирлиг бижиктерге хамааржыр.
Дыка хөй кижилер барыын чүк чурттарының фейк медээлеринге бүзүреп, чурттуң эрге-чагыргазынга, шериглеривиске чигзинип эгелээри хомуданчыг. Ындыг чүүл болбас ужурлуг. Амгы үеде Россия чүгле Украинаның шериглеринден эвес, а барыын чүк чурттарының кибер кем-херек үүлгедикчилеринден камгаланып турар. Боттарывыска бүзүрээри чугула!
#ЗаПрезидента #СвоихНеБросаем

Предыдущая запись
Сагыш-сеткилиңерге тайбыңны болгаш бүзүрелди кадагалаңар
Следующая запись
#объясняемрф
Меню