Ак-Довуракта хөмүр айтырыы кажан шиитпирлеттинерил?

✅ Ак-Довурак хоорайның оттулар чүүл складтарында хөмүр-даш курлавыры ам-даа чок. Ол дугайында дүүн чазактың аппарат хуралынга чугаалашкан. Хоорайның чагырга чериниң дыңнадып турары-биле алырга, хууда сайгарлыкчы Ооржак үндүрүг инспекциязында документилерин бүрүткедип турар, ооң-биле чергелештир ол касса аппарадын алыр. Бо бүгү ажылдар чүгле декабрь 15 үезинден бээр доостур.

Ынчалза-даа Чадаананың хөмүр уургайындан хууда кижилер кадыг оттулар чүүлдү чонга садып-саарып турар. Аңгы котельнаяда чүгле «Малышок» уруглар сады коштунган, ында хөмүрнүң курлавыры чедер.

Ак-довуракчыларны дүвүредип турар айтырыгга хамаарыштыр «Тыванын аныяктары» солуннуң ажылдакчызы бөгүн хоорайның чагырыкчызы-биле мобилдиг телефон дамчыштыр харылзажырга, хоорайда амгы үеде 3 муң  бе азы 3 бе тонна хөмүр курлавыры бар деп дыңнаткан.

Ак-Довурак хоорайда тургустунган байдалга хамаарыштыр журналисчи истелгени «Тывамедиабөлүктүң» ажылдакчылары ам-даа чорудар.

Предыдущая запись
Рестораннарга санитарлыг негелделерни кошкадып болур
Следующая запись
Тываның Чазаа кожууннарның сайзыралынче угланган комплекстиг төлевилелдерни деткиир
Меню