7 хонук арткан

Республикага чаагайжыдар девискээрлерни хамаатыларның онлайн-бадылаашкынының хуусаазы 7 хонгаш төнерин сагындыраал. Тыва Республиканың 20 муң хире чурттакчылары 2022 чылда «Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилел езугаар «Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» программа-биле чаагайжыдар объектилерни https://17.gorodsreda.ru/ сайт таварыштыр шилииринге киришкен. Бадылаашкын апрель 26 эгелээн болгаш, май 30-де төнер. Регионнуң чурттакчылары 14 хардан өрү киржип болурун сагындыраал.
Ниитизи-биле шилилгеже 165 объект кирген, ооң 9-зу Кызыл хоорайга хамааржыр. Бадылаашкынга эң-не хөй үннү алган девискээр 2022 чылда чаагайжыттынар.

Май 24-түң медээзи-биле алырга, Тывада эң-не хөй үннү ап турар объектилер:
— Кызыл хоорай: Дөгээ дааның эдээнде девискээрни чаагайжыдары дээш 483 үн;
— Ак-Довурак хоорай: дугаары 1 школаның девискээрин, Центральная кудумчузун чаагайжыдары дээш 94 үн;
— Эрзин кожуун: Дружба кудумчузунда спортчу шөлчүгеш – 202 үн;
— Чеди-Хөл кожуун: Ак-Тал суурнуң Октябрьская кудумчузунда тыва эки турачыларга тураскаал дээш 103 үн;
— Чаа-Хөл кожуун: Чаа-Хөл суурда универсалдыг спортчу-оюн шөлү – 158 үн;
— Улуг-Хем кожуун: Арыг-Үзүү суурда сесерликтиң чаагайжыдылгазы – 357 үн;
— Тожу кожуун: Ий суурда сесерликтиң чаагайжыдылгазы – 4176 үн;
— Тес-Хем кожуун: Белдир-Арыг суурда Оюн Калзанмай аттыг хөй-ниити девискээри – 347 үн;
— Тере-Хөл кожуун: Кунгуртуг хемниң эрии – 29 үн;
— Танды кожуун: Дүрген суурда аныяктар сесерлиин чаагайжыдары – 250 үн;
— Сүт-Хөл кожуун: Алдан-Маадыр суурда Хосталганың шөлү дээш – 139 үн;
— Бии-Хемский кожуун: Туран хоорайда төп парктың кол шөлүнде хөй-ниити девискээрин чаагайжыдары дээш – 132 үн;
— Өвүр кожуун: Хандагайты суурнуң «Аныяктар» шөлүнде «Мани хүртү» будисчи чүдүлге кеңгиргезин чаагайжыдары – 113 голосов;
— Мөңгүн-Тайга кожуун: Мугур-Аксы суурда универсалдыг спортчу-оюн шөлү – 166 үн;
— Кызыл кожуун: Баян-Кол суурга спортчу-оюн шөлүн тургузары — 186 үн;
— Каа-Хем кожуун: Ильинка суурда Аныяктар сесерлии – 217 үн;
— Чөөн-Хемчик кожуун: Чыраа-Бажы суурга дыштанылга девискээри – 344 үн;
— Барыын-Хемчик кожуун: Эрги-Барлык суурга дыштанылга девискээри – 336 үн;
— Бай-Тайга кожуун: Шуйда дыштанылга парыгының чаагайжыдылгазы – 174 үн.
«Чыл санында «Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» программа езугаар бадылаашкынга эң-не хөй үн алган объектилерни чаартры-биле акшаландырыышкынны үндүрүп турар. Оларның аразынга силерниң ынак парыгыңар, сесерлииңер, шөлдериңер, эриктериңер кирип болур. Мында чурттакчы чоннуң санал-бодалы кол черни ээлеп турар» — Тываның тудуг болгаш коммунал ажыл-агый сайыды Аяс Хунай-оол демдеглээн.
Чаагайжыдылгага база хөй-ниити девискээриниң шилилгезинге хамаарышкан айтырыгларны дараазында телефон дугаарларынче долгааш билип ап болур:

— федералдыг изиг шугум: 8-800-600-20-13 (дүн-хүн дивес),

— регионалдыг изиг шугум: 8-913-356-46-87 (ажыл хүннеринде 9.00 шактан 17.00 шакка чедир).

#ФКГС #онлайнголосование #нацпроекты #жильеигородскаясреда #тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
3 чыл эрткен
Следующая запись
В Туве продолжается предварительное голосование
Меню