2022 чылда Тываның сайзыралынга хамаарыштыр

Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының төлевилелдерин боттандырары-биле 2022 чылда чартык млрд рубльди чарыгдаар. Ниитизи-биле 1,5 млрд рубльди янзы-бүрү деңнелдиң бюджединден субсидиялар-биле кады салыр. Ук программаның боттанылгазының талазы-биле планны ТР-ниң Экономика яамызы республиканың чазаанче киирген.

Бо чылын программа езугаар сүт-бараан фермаларының тудуун эгелээр болгаш чаартыр, черлик өскен кат-чимисти чылда 260 тонна чедир болбаазырадыр комплекстиг дериг-херекселди тургузар база ону чыыр пунктуларны ажыдар.

Ол ышкаш «Чедер» санатор-курорт комплекизиниң тудуун уламчылаар. Ооң объектилериниң туттунган шаа-биле ажыглалче киирер. Бо чылын комплекс 70 кижини дыштандырып болур. Ниитизи-биле көрдүнгени 250 кижи.

Бо ажылдардан аңгыда «Тайга» даг-хаагы комплексти ажыглалче киирерин белеткеп турар. Көдүртүр херекселди саткан, трассазын арыглаан, автомашиналар турар шөлдерни белеткээн. Аңаа немей ам-даа түр хөлезилел черин, столоваяны тудар. Бирги чергениң объектилерин бо сезонда ажыдар.

Улуг хемчээлдиг ажылдар чуртталга тудуг адырында көрдүнген. 2022 чылда 5 чуртталга-комплектиг тудуг төлевилелдери ажылын эгелээр. Ынаар 126 хөй квартиралыг бажыңнар,150 олуттуг 2 эмнелге төптери, 12 уруглар садтары болгаш школалар, 3 спортчу оран-сава, 2 культура-тоглаа төптери кирип турар. Ниитизи-биле 576,18 муң кв. метр чуртталга шөлү ажыглалга кирер. Аңаа 24 муң кижи квартираларны алыр.

Тываның тускай хөгжүлдези программаның боттанылгазының үезинде 232 чаа ажылчын олуттар ажыттынар.

 

ТР-ниң Чазааның медээзинден

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

 

Предыдущая запись
Аныяктарны шыдыраа оюнунче хаара туткан
Следующая запись
1 миллион рублей на «Студенческий стартап» доступен для молодежи Тувы
Меню