Өрт айыылы кижилерге эгиттинмес когаралды чедирер

✅ Чыл санында чуртталга бажыңнарынга өрт айыылы болуп турар. Айыыл-халап чоннуң эт-хөреңгизинге эгиттинмес когаралды чедирип, харын-даа амы-тынындан чарылган болгаш кемдээшкин алган кижилерниң саны хөй.

Бо чылдың эгезинден тура, республиканың девискээринге 1203 өрт болган, ооң иштинде 383 – чуртталга бажыңнарынга, 820 ажык черлерге азы кандыг-бир объектилерге бүрүткеттинген. Эрткен чыл-биле деңнээрге, 8 хууга өскен (эрткен чылын бо үе дургузунда 1195 өрт айыылы болган). Өрт үезинде 16 кижи амы-тынындан чарылган, эрткен чылын 18 кижи амы-тынындан чарылган болза, 2 хууга чавызаан. Кемдээшкин алган хамаатыларның саны 34 кижи, эрткен чылдыы-биле 26 турган. Ынчангаш 8 хуу өскен. Өрт айыылының үезинде 40 кижини камгалаан, эрткен чылын 17 кижи, ынчангаш камгалал алган кижилерниң саны бо чылын 23 кижиге хөй. Ол ышкаш 160 кижини айыыл үезинде чайладыр көжүрген. Эрткен бо чылдың үезинде 121 кижини эвакуастааны бүрүткеттинген.

Бо чылдың эгезинден алыр болза, 8 кожуунга өрт халавы көвүдээн. Эрткен чылгызынга бодаарга, Кызыл хоорайга – 26, Улуг-Хемге – 25, Бай-Тайгага – 11, Кызыл кожуунга – 9, Өвүрге – 7, Чаа-Хөлге – 6, Тере-Хөлге – 2, Тес-Хемге 2 таварылга хөй болган.
Өрттерниң болуп турар кол-кол объектилерин сайгарып көөр болза, колдуунда ажык девискээрлерде болуп турар, аңаа ажык чыдар бок, кургаг сиген дээш оон-даа өске чүүлдер хамааржыр (57,7 хуузу). Оон аңгыда 31,7 хуузунда чуртталга черлеринге болгаш бажың чанының тудугларынга хамааржыр. Мында эрткен чыл-биле деңнээрге, 4,5 хууга эвээжээн. Транспортка өрт халавы 4,9 хуу, эрткен чылга бодаарга, 23,4 хууга өскен. Садыг-саарылга объектилеринге 1,2 хуу, эрткен чылга деңнээрге, 40 хуу өскен. Оон өске черлерге 4,7 хуу хамааржыр. Эрткен чыл-биле деңнээрге, чаңгыс деңнелде хевээр арткан.

Өрт айыыл-халавының болуп турар чылдагааннарынга, бир дугаарында, от-биле оваарымча чок хамаарылга болур – 76,8 хуу азы 921 таварылга болур. Эрткен чылын 911 таварылга болганы-биле, 1,1 хууга өскен.
Суугуну шын эвес кылганындан 108 өрт болган, эрткен чылга деңнээрге, 8 хууга өскен. Электрилиг чылыдылга херекселдерин шын эвес ажыглаанындан 113 өрт болган болгаш, 5,6 хууга өскени илерээн. Транспортту ажыглаарының дүрүмнерин хажытканы-биле 58 өрт болган, эрткен чылын 47. Эрткен чыл-биле алырга, 23,4 хууга өскен. Өске чылдагааннардан 16 өрт айыылы болган, эрткен чыл-биле деңнээрге, 23,8 хууга эвээжээн.

Өрт айыылының уржуундан Кызылга – 7 кижи (7/10, 3 таварылга эвээш); Каа-Хемге – 4 кижи (4/0, 4 таварылгада хөй); Бии-Хемге – 3 кижи (3/0, 3 таварылга хөй), Улуг-Хемге – 1 кижи (1/0, 1 таварылга хөй); Тожуга– 1 кижи (1/0, 1 кижи хөй) амы-тынындан чарылган.
Өрт халавындан 34 кижи янзы-бүрү кемдээшкиннерни алганын сагындыраал.
Алена НАН-ХОО белеткээн.
#пожар_безопасность #отопительныйсезон #тыванын_аныяктары

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
 Эрткен неделяда орук озал-ондаа удаа-дараа бүрүткеттинген
Следующая запись
«Фом неверующих» приглашают посетить ковидные госпитали
Меню