«Звезда-Кызыл» радионуң төрүттүнгени

Май 7-де, харылзаа адырының шупту ажылдакчыларының демдеглеп эрттирери Радио хүнүнде, «Звезда – Кызыл» радио дамчыдылгазы бодунуң ажылын эгелээн. Ол дээрге «Звезда» радиостанцияның 104.4 FM чалгыында регионалдыг кезиндек болур. Тываның эфирлиг делгеминге чаа радионуң тыптып келгенинге информатизация болгаш харылзаа яамызының эгелээшкини болгаш демниг ажылдажылгазы чугула черни ээлээн. Радионуң башкарыкчылары Айсуу Монгуш база Эрес Монгуш «Тывамедиахолдингиниң» аныяк ажылдакчылары-даа болза, аалчызын боттарының хөөнүнче ижиктирип шыдапканнар.
Эфирниң бирги аалчызы Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг болган. Удуртукчу-биле интервьюну номчукчуларывыска сонуургаттывыс.

В. Ховалыг: — Бо хүн районче ажылчын аян-чорук кылгаш, силерже дорт-ла келдим.
Э. Монгуш: — Владислав Товариштайович, бо хүн силерни чаа ажыттынып турар студиявыска көөрү өөрүнчүг-дүр. Силер «Звезда – Кызыл» радионуң бир дугаар аалчызы-дыр силер. Силерниң кандидатураңарны ындыг улуг эрге-дужаалче бадылаанын канчап билип калдыңар? Чоок кижилериңер ол медээни канчаар хүлээп алганыл?

В. Ховалыг: — Ол чүүл меңээ хенертен болган. Ындыг-даа болза губернатор школазынга өөренип турган мен. Ынчангаш республиканың баштыңы эрге-дужаалды түр күүседири-биле бадылаптып бооп болур турган. Мен ону чүгле бадылаарының мурнунда чартык шак бурунгаар билип каан мен. Меңээ чартык шак бурунгаар чурттуң Президентизи-биле ужуражылга болурун дыңнаткан. Сүрээденчиг-даа чорду.

А. Монгуш: — Чоок улустарыңар канчаар хүлээп алганыл?
В. Ховалыг: — Ол үеде мээң телефонум зарядказы төнүп каан, элээн үр үе дургузунда кым-биле-даа харылзажыр аргам чок турган. Чоок кижилерим интернет, телевизордан дыңнап каапкан болган. Телефонум зарядкалап алгаш чугаалажырымга, шупту эмоциялар оожургап каан болган.

Э.Монгуш: — Тываның Баштыңы эрге-дужаалда ажылдап эгелээниңерден бээр мугур 1 ай эрткен-дир. Бо үе дургузунда элээн өскерлиишкиннерни, ылаңгыя сайыттар кабинединде, чорудуп турарыңарны көрүп тур бис. Сайыттарны томуйлаарда, кижиниң кандыг шынарын удуртулга кылдыр көрүп турар силер?

В.Ховалыг: — Эрги чазактың составындан шуптузун халаары албан эвес. Ону мен ооң мурнунда-даа эскерип турган мен. Ынчалза-даа шак мындыг шиитпирни хүлээп алыр ужурга таварышкан мен, чүге дизе чазактың кежигүннерин чаартып, профессионалдар ажылдаарын чедип алыры кол апарган. Чижээлээрге, бойдус камгалалы болгаш экология яамызының сайыдынга Григорий Ондарны томуйлааны дээрге профессионал кижи бодунуң ажылдаар олудунда келгени ол болур.
Кадык камгалал яамызының сайыды. Бисте федералдыг программалар талазы-биле шыңгыы хуусаалар бар. Бо талазы-биле көөрүмге, республика дыка хожудап турар болган. Чүгле эрте-дээре удуртукчуну солуурундан өске вариантылар шуут чок болган. Кажан эффектилиг удуртукчу ону холга ап, эмнелгеге херек дериг-херекселдерни садып алыры болгаш черле аарыг кижи эмчиге кире бээрге, таарымчалыг байдалдарны тургузары-биле ажылдап кирери чугула апарган.
Интервьюну Мира КОНГУЛ-ООЛ чара бижээн.
(уланчылыг)
#тыва #чазак #врио #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тываның Үндезин Хоойлузу уругларның көрүжү-биле
Следующая запись
ХОМУШКУ ЧҮРГҮЙ-ООЛДУҢ ДОРТ САЛГАЛДАРЫ
Меню