Ыдыктыг байырлал

Тывада билдингир эмчи Росси Кужугет ыдыктыг байырлал Наадым-биле чонунга изиг байыр чедирген:

— Тыва чонувустуң ынак байырлалы – Наадым таварыштыр хүндүлүг өгбелеривиске, малчыннарывыска, ажыл-ишчи чонувуска байыр чедирип тур мен! Наадым дээрге Тыва чонувустуң көшкүн амыдыралын, ундезин культуразын сиңирген чараш байырлалы.

Наадым дээрге-ле малчыннарның, ажыл-ишчи кижилерниң күжүн бедик унелээниниң демдээ болуп, хун бүрүде оларның кылып чоруур ажыл-амыдыралы өскелерге, ылангыя аныяк-өскенге улуг кижизидилгени болгаш үлегер-чижекти илереткен байырлалы болгай.

Хүндүлүг өгбелеривис, малчынарывыс, силер бүгүдеге байырлалыңар-биле хей-аъдынар бедик, тура-сорууңар быжыг, өдек-коданыңар, азыраан малыңар онча-менди, оът-сиген, тараа-быдаа кезээ моңгеде дүжүткүр болурун йорээп тур мен!

Предыдущая запись
Умелица и просто творческий человек
Следующая запись
Изделия из металла
Меню