Улуг Тиилелге хүнү-биле!

Арат шөлүнге Улуг Тиилелгениң 77 чыл оюнга тураскааткан байырлыг чыскаал 9 шак чартыкта Россия Федерациязы-биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрери-биле эгелээн.
Эртежик-ле өң баазын шарлар, туктар туткан улуг-биче чон чыглып, чыскаалды улам хей-аът киирген.
Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары, тылдың киржикчилери байырлалдың кол аалчылары болган.
Байырлыг марштың соонда, «Өлүм чок полктуң» салгалдарының сактыышкын чыскаалы болуп эрткен.
«Бо байырлал Совет Эвилелиниң үезинде дыка улуг байырлал болгай. Дедир катап эглип келгени база өөрүнчүг. Ам бо үеде байдал арай багай-дыр, Тываның эрес-дидим оолдары хей-аъдын салбайн, бурунгаар чүткүлдүг, төрээн черинге каң-кадык чанып кээрин күзээр-дир мен. Байырлал-биле!» — деп, РСФСР-ниң кадык камгалалының тергиини, күш-ажылдың хоочуну Дайгымаа Астыкпановна Дарыма чугаалаан.

#Май9 #ДеньПобеды #ТиилелгеХүнү #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Өлүм чок полктуң» чыскаалы
Следующая запись
Тиилелге делгереп тур!
Меню