Уксаалыг малды өстүрер

Мал ажылын сайзырадыр деп бодаар болзувусса, уксаалыг малдарны көвүдедирин хөй катап чугаалашкан бис. Ынаар хөй акша-хөреңгини чарыгдаан. Уксаалыг малды бир малчынга халас берип турган бис, ооң негелдези – 2-3 чыл болгаш ол хире баш малды өске кижиге хүлээдири турган.
Тыва малды тутпушаан, ону чыл-чылы-биле азыраары карылгалыг болур, ынчангаш уксаалыг малды өстүрерин күштелдирер болза эки деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. Кожууннардан уксаалыг малдарны өстүрер талазы-биле отчеттар кээп турар-даа болза, херек кырында бо ажылдың чедимчелиг хөгжүлде ап турарынга хамаарыштыр чигзинип тур мен. Бо теманы хөй катап сайгарып турар бис, дараазында айтырыгны кожууннуң удуртукчузун ажылындан хостаарынга чедир тургузар бис деп, ол чугаалаан.
#аппаратноесовещание #тыва #караоол #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Дагын илеткээр болган
Следующая запись
Тывада мал оолдаашкыны
Меню