«Тыванын аныяктары» солуннуң сентябрь айда үндүрүлгези-биле таныжыңар!

545

«Тыванын аныяктары» солуннуң сентябрь айда үндүрүлгези-биле таныжыңар! Бо үндүрүлгеде аныяк удуртукчуларның, лидерлерниң чыыжындан материалды номчуп болур.
Аңаа аныяк сайыттар Тываның Чазаанда канчап ажылдап келгенин таныштырып чугаалааннар. Сөөлгү үелерде ажыл- агыйже чүгле хээли, таныш-көрүш таварыштыр кирип турар деп чугааларны бо-ла социал четкилерде тарады берген болур. Бо чугааларга хамаарыштыр Тываның көдээ ажыл-агыйының сайыды, аныяк лидер Айдын Дуннуң «Тывамедиабөлүктүң» журнализи Мерген Ондарга берген интервьюзундан одуругларны харыы кылдыр киирип болур: «Бир чамдык улустуң бодалы-биле алырга, мен ышкаш бөдүүн өг-бүлениң оглу, Тываның Чазаанга ажылдаа­ры бүзүренчиг эвес. Шупту чүвени хөй түңнүг акша-хөреңги-биле хээлиленир чоруктар, таныш-көрүш улус шиитпирлээр деп бодаар. Кижи бүрүзү доозуп алган эртем-билии, угаан-медерели-биле конкурстарны эртип тургаш, ажылдап болурун бодумнуң арга-дуржулгамдан көрдүм. Мээң бодалым-биле алырга, мооң мурнунда эрги чазакка хээлиленир чоруктар турганы ол боор. Оон башка анаа-ла куруг черге, чон аразынга “далай чалгыы, дамчыыр чугаа” үнүп келбес болгай.
Сөөлгү он ажыг чылдар дургузунда Тыва Рес­публикавыс канчаар-даа аажок сайзыраан. Ындыг-даа бол, чамдык төлеп чок кижилер чон аразынче “сөөк октап”, эрге-чагыргаже чүткүүрге, кай­гап ханмас кижи-дир мен. Үезинде оларның холунга шупту эрге-чагырга турган-дыр. Боттарының-на чедир кылып чадап каан ажыл-агыйын шүгүмчүлээрге, элдептиг. Бир үлегер домактың бадыткалы, “аксында мөңгүн шопулактыг” төрүттүнүп келген, амыдырал-чуртталгада шупту чүве белен кижилер, бөдүүн чонга канчаар дузалажырыл, оларның амыдырал-чуртталгазын чедир билбес кижи чүнү канчаптарыл».

,
Предыдущая запись
НОВЫЙ МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ТУВЫ
Следующая запись
«Сылдысчыгаш» солуннуң чаа үндүрүлгезин сонуургаңар!
Меню