Тываның чурттакчы чону республиканың одаар чүүл складтарындан хөмүрнү чүгээр өртек-биле садып ап болур

⚡Тываның чурттакчы чону республиканың одаар чүүл складтарындан хөмүрнү чүгээр өртек-биле садып ап болур

Тывада республиканың одаар чүүл складтарынче хөмүрнү сөөртүп чедирери уламчылавышаан, ам чон кыштаар хөмүрүн таарымчалыг өртек-биле садып ап болур. ТР-ниң Одалга болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Эдуард Куулар муниципалдыг складтарда тонна хөмүрнүң өртээ чежел, одаар чүүл садып алырда чаа дүрүмнерниң дугайында тайылбырны берген.
— ТР-ниң Чазааның бадылааны өртек-биле хөмүрнү складтарда садып турар. Одаар печкалыг бажыңнарның ажыглалынга дээш, нормага дүүштүр санаан хөмүр өртээ чиик болур. Каа-Хем биле Чадаана уургайлары хөмүрнү бир тоннада 2220 рубль 10 копеекке садып турар. А садып алыкчы одаар чүүл складындан өске өртекке садыгланыр апаар, чүге дизе чурттакчылыг черге чедир хөмүрнү сөөртүп чедирген өртээн салыптарга, ооң үнези аңгы апаар. Азы болза, уургайда бир тонна хөмүрнүң өртээнге транспорт чарыгдалын база складтың садып-саарганы 140 хире рубльди кадыптарга, складтан садар хөмүрнүң өртек-үнези үнүп келир. Чурттакчылыг черлерге садар хөмүр өртээ ынчаар санаттынар. Уургайда өртектен ол улуг болуру билдингир, ындыг болзажок одаар чүүл складындан хөмүрнү садып алырынга ол таарымчалыг өртек болур.
Хөмүрнү садып алырынга бажыңның техпаспорту, документизи херек чок деп, сайыттың оралакчызы тайылбырлаан. Бажың ээзи нормазы-биле хөмүр садып алырда, паспортун көргүзерге-ле анаа. А бир эвес нормадан хөй хөмүр садып алыксап турар болза, элээн аар, коммерциялыг өртек – үш муң ажыг рубль-биле немей садып ап болур.
Бо чылын социал хөмүрнү 3654 өг-бүле алырын Эдуард Куулар чугаалаан. Халас хөмүрнү сентябрь-октябрьда график езугаар чедирип, дүжүрер.

Тыва чазак

Предыдущая запись
«Улусчу көвүрүг» төлевилели Сарыг-Сеп суурда
Следующая запись
Мая Куулар в числе финалистов II Всероссийского форума классных руководителей
Меню