Тываның Чазааның даргазының чаа оралакчызын томуйлаан

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар В. Ховалыг албан-дужаалче кирген соонда, республика чазаан халаан турганын сагындыраал. Ажыл-агыйжы чоруун, билиг-мергежилин көрүп тургаш, чазактың чаа кежигүннерин томуйлаары уламчылап турар.
Бөгүн эрткен аппарат хуралында, Тываның Баштыңының оралакчызының албан-хүлээлгезинде Уран-оол Ондарны томуйлаан.
Сөөлгү үш чылда Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчу албан-дужаалдарынга ажылдап турган Уран-оол Ондар Тываның вице-премьери – көдээ ажыл-агыйының сайыды албан-дужаалда томуйлаткан.
Уран-оол Ондар көдээ ажыл-агыйны, агроүлетпүр комплекизин болгаш аъш-чем хандырылгазын өйлээр болгаш хөгжүдер адырда чаңгыс аай күрүне политиказын чорудар айтырыгларны башкарар. Аъш-чем болгаш болбаазырадылга үлетпүрүн, көдээниң инфраструктуразын хөгжүдери, көдээ бараан бүдүрүкчүлерин болгаш мелориацияны, ветеринарияны деткиири, боду чоруур машиналарның техниктиг байдалын хайгаараары, көдээ ажыл-агыйының эртем хандырылгазын чедип алыры — ооң харыылаар айтырыгларынга онаажыр.
Уран-оол Алдын-оолович кураторлаан адырында – көдээ ажыл-агыйында, экономикаа база күрүне садыглаашкынына ажылдаан байлак арга-дуржулгалыг. Тыва АССР-ниң Сүт-Хөл районунуң Карл Маркс аттыг совхозтуң экономизи, директору болуп, күш-ажылчы оруун 1986 чылда эгелээн.
1992-1997 чылдарда РФ-тиң монополияга удур болгаш сайгарлыкчы чорукту деткиир күрүне комитединиң Тываның территориалдыг эргелелиниң начальнигиниң оралакчызы бооп ажылдаан.
Федералдыг буураашкын херектериниң талазы-биле эргелелдиң база Россияның монополияга удур күрүне комитединиң Мурнуу-Сибирь территориалдыг эргелелиниң удуртукчузунуң оралакчызынга 1997 база 1999 чылдарда ажылдаан.
1999-2001 чылдарда – Россияның саң-хөө быжыглаашкыны база буураашкын талазы-биле федералдыг албанның Чөөн-Сибирьниң регионнар аразының девискээр органы – агентилелдиң килдис начальниги.
2001 чылдан 2003 чылда — «Хемчик» Кызылдың пиво заводу» күрүне бүдүрүлгезиниң кол арбитраж башкарыкчызы, 2003-2004 чылдарда — саң-хөө быжыглаашкыны база буураашкын талазы-биле федералдыг албанның территориалдыг органының башкарыкчы специализи, 2004-2007 чылдарда — Россияның федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң күрүнениң кол үндүрүг инспектору, буураашкын чорудуун хандырар килдис начальнигиниң оралакчызы.
Тыва Республиканың чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыттың оралакчызы бооп 2007 чылдан 2010 чылдарда ажылдаан.
2010-2018 чылдарда — Кызыл хоорай мэриязының херектер башкарыкчызы, Кызыл хоорай мэриниң бирги оралакчызы, Кызыл хоорай мэриязының экономика, өнчү хамаарылгалары болгаш саң-хөө контролюнуң департамент начальниги.
2019-2021 чылдарда – Россияның федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң кол күрүнениң үндүрүг инспектору, буураашкын чорудуун хандырар килдис начальнигиниң оралакчызы, ниити болгаш саң-хөө хандырылга килдизиниң начальниги.
Уран-оол Алдын-оолович Ондар 1964 чылда, Тыва АССР-ниң Чөөн-Хемчик районнуң Сүт-Хөл суурга төрүттүнген. К.А. Тимирязев аттыг Москваның көдээ ажыл-агый академиязын 1986 чылда «Көдээ ажыл-агыйының экономиказы болгаш организациязы» мергежилдиг дооскан. 2016 чылда Тываның күрүне университединге «Юриспруденция» мергежилге ийиги дээди эртемни чедип алган. Сибирьниң күрүне болгаш муниципалдыг эргелеп-башкарылга институдунга «Күрүне болгаш муниципалдыг садыглажылгаларны башкарары» программа-биле профессионал эде белеткелди эртип, 2016 чылда “садыглажылга адырында специалист” деп квалификацияны алган.

#тывачазак

Предыдущая запись
Мөңгүн-Тайгада өг-бүле хораннанган
Следующая запись
3 чыл эрткен
Меню