Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның чаңгыс чер-чурттугларынга Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини:

— Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, Тываның чурттакчы чону!
Сеткилимниң ханызындан силерге Тиилелге хүнү-биле байырымны чедирип олур мен!
Бөгүн бистерге база келир салгалдарга амыр-тайбың болгаш эрге-шөлээ дээш тулчуп чораан кижилерниң маадырлыг чоруунга мөгейигиниң 77-ги чылын демдеглеп турар бис. Май тостуң байырлалы – Россияның хөй омак-сөөк чоннарының өндүр улуг тура-соруунуң, эрес-дидим чоруунуң болгаш эп-сеткилдииниң илередикчизи. Төрээн чуртун камгалаар, делегей чергелиг нацизмниң дерзии чоруун соксадырынче угланган ыдык сеткил-биле каттышкан бистиң өгбелеривис боттарының байгы күжүн фронтуга дуза чедиреринче угландырып турганнар. Тыва эки турачылар Совет Эвилелиниң бүгү булуңнарындан эш-өөрү-биле эгин-кожа дайзыннар-биле тулчуп, маадырлыг чоруктарны боттандырып турганнар. Бо хүн каржы-дошкун дайынга тиилелге дээш демисежип турган маадырларны сактып, алдаржыдып турар бис. Оларның дугайында ыдыктыг сактыышкыннарны кадагалап, дараазында салгалдарга дамчыдып бээри – бистиң хүлээлгевис.

Боттарының өгбелери – Ада-чурттуң Улуг дайынының тиилекчи солдаттары ышкаш, бистиң Төрээн чуртувусту, чонувусту камгалап турар российжи армияның дайынчыларынга чоргаарланыр бис.

Хүндүлүг Тываның чурттакчылары! Эргим хоочуннар! Улуг Тиилелгениң 77 чыл ою-биле! Быжыг кадыкшылды, тайбыңны база бүгүдеге чүгле экини күзедим!

#ТиилелгеХүнү #ВладиславХовалыг #Май9 #Тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Вероника, Виктория, Ника Дүгерлер:
Следующая запись
В освобожденном Херсоне прошел «Бессмертный полк»
Меню