Тываның Аныяктар ордузунда «Тиилелгениң төөгүлери» деп делгелге ажыттынган

Тываның эң-не кол культура-өөредиглиг төвү – Аныяктар ордузунда «Тиилелгениң төөгүлери» деп делгелгени Россияның Банкызы организастаан. Чуруктар делгелгезинден Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде болуушкуннарга тураскааткан чоостарны көрүп болур. Экспозицияның кол үндезининде Курск ээтпээнге Тиилелгениң 50 чылы, Волгага Тиилелгениң 50 чылы, Сталинград тулчуушкунунга немец-фашист эжелекчилерни совет шериглерниң чылча шапканының 70 чылы болгаш оон-даа өске болуушкуннар кирген планшеттер бар. Планшет бүрүзүнде тайылбырлар кирген.

«Тиилелгениң төөгүлери» деп Россия Банкызының делгелгезинде Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында кол-кол болуушкуннар кирген. Тураскаалдыг чоостарның аразында кижи төрелгетенниң кайгамчык чартыының – санитаркаларның күш-ажылын мөңгежиткен чоос бар. Дайын чылдарында эмчи персоналының ажыл-ижи дайынчы маадырлыг чорукка деңнежип турганын билир бис. Олар адыгжы шериг кезээниң дайынчылары-биле дөмей амы-тынындан чарлып турган» — деп, ТР-де Россия Банкызының Национал Банк салбырының эргелекчизиниң оралакчызы демдеглээн.
Делгелге май айның төнчүзүнге чедир Аныяктар ордузунуң 1 каъдынга турарын Национал Банкының палалга албаны дыңнаткан. Кирери халас.

#9мая #ВОВ #НБРТ #выставка #победа_тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН
Следующая запись
«Катюшаны» бүгү делегей чергелиг ырлаар
Меню