«Тывамедиабөлүк» 3 харлаан

Бо хүн «Тывамедиабөлүк» Парлалга Бажыңының тургустунганындан бээр таптыг-ла 3 чыл болган-дыр. 2019 чылдың март 5-тиң хүнүнде Үндүрүг инспекциязынга бүрүткеттинген дугайында документини ап, холдингиниң иштинде кирип турар редакцияларның ажылдакчылары-биле күш-ажыл керээзин чарган.

Бо эрткен үш чылдың иштинде ажыл-чорудулгавысты сайгарып олурарга, ында эки-даа, багай-даа талалар бар. Эң-не солун чүве – холдингиниң бир дугаар директору кылдыр журналистерни башкарып, бухгалтер эртемниг специалист келген. Журналистика адырындан чеже-даа ырак болза, баштайгы директорувус редакция бүрүзүнүң ажыл-ижин сонуургап, редакторларның тургускан айтырыгларын дүрген шиитпирлээр дээш кызар турган. Ооң соонда 1 ай ажылдаан-даа директор бар. А эң-не аныяк директорувус Чейнеш Дапык турган. База хире-шаа-биле кызып ажылдаан. Мен оочурлуг шөлээден үнүп кээримге, чаа директор ажылдап келген. Амдыызында неделя безин чедир ажылдаваан. Ындыг-даа болза, журналистика адырынга ажылдап чораан кижи-дир, айтырыгларны оперативтиг шиитпирлээр боор деп идегел бар.

Кижи назынын алыр болза, уругнуң 3 хар доюн эрттирер болгай. «Тывамедиабөлүктүң» хылбык байырлалы-биле шупту чогаадыкчы ажылдакчыларынга база холдингиниң техниктиг ажылчыннарынга байырым чедирип тур мен. Хылбык дой байырлалы — юбилейивис-биле!

«Тываның аныяктары», «Сылдысчыгаш» солуннарның кол редактору
Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
«Студенчи час» онлайн-хевирге эртер
Следующая запись
Каяа дуза херек-тир: ында бис
Меню