Тыва радионуң үндезилеттингени база Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында

1936 чылдың август 29 – Тывага (Тыва Арат Республика турда) радиодамчыдылгазының эгелээн хүнү. «Кызыл чугаалап тур! Бөгүн бистиң республикавыста улуг байырлал – Тыва радио ажылдап эгелээн…» шак мындыг сөстер-биле бирги эфирже ынчангы ТАР-ның культура сайыды Седип-оол Танов үнген. Ооң соонда Парлалга комитединиң даргазы Сарыг-Донгак Чымба сөс алган. А тыва радионуң бирги диктору Виктор Көк-оол болган. Ол сөөлүнде барып, Тываның төөгүзүнде алдарлыг кижилерниң бирээзи бооп, РФ-тиң алдарлыг артизи, ТР-ниң улустуң артизи, билдингир драматург, композитор болганын сагындыраал.
Кызылга радиону ажыдып турда, чүгле 35 радио точказы турган. Үр болбаанда ол 130 четкен. А республика иштинге радионуң эң-не сайзыраан чылдарында 85 муң радио точказы санаттынып турган. Солун-сеткүүлдер-биле чергелештир радио янзы-бүрү хемчеглерни, культура, кадык камгалалы, өөредилге, күш-культура болгаш спорт адырларын чырыдарынга үлүг-хуузун киирген.

Тывага радио дамчыдылгаларының хөгжүлдезинге ол үениң салым-чаяанныг кижилери, чогаалчылар Степан Сарыг-оол, Байкара Ховенмей, Сергей Пюрбю, Олег Саган-оол, артистер Виктор Кок-оол, Максим Мунзук, удуртукчулар Александр Чымба, Седип-оол Танов болгаш өскелер-даа улуг үлүг-хуузун киирген.

Дамчыдылгаларга А.Пушкинниң, М. Лермонтовтуң, М. Горькийниң база өске-даа орус классиктерниң баштайгы очулгаларын номчуп турган. Ол чүүл тыва чоннуң орус болгаш делегей культуразын шиңгээдип алырынга дузалаан.
Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында радио чонну хаара тударынга улуг рольду ойнаан. «Шупту чүвени фронтуга, шупту чүүлдерни тиилелге дээш!» деп лозунг информастыг үндүрүлге санында чаңгыланып турган. Дайынның бирги хүнүнде-ле радио орус, тыва дылдарга Совинформбюронуң медээлерин, Дээди командылакчының дужаалдарын, дайындан медээлерни дыңнадып эгелээн. Ынчан «Фронтуже чагаалар», «Фронтудан чагаалар», «Дайынче чоруур күзелдиглерниң билдириишкиннери» деп рубрикалар немешкен.
«В землянке», «Конная армия», «Катюша» болгаш өске-даа патриотчу ырыларны доктаамал салып турган.

1945 чылдың май 7-де чурттуң чазаа Радио хүнүн чылдың эрттирер кылды шиитпирлээнин сагындыраал. Радио хүнүнде ТР-ниң информация болгаш харылзаа яамызы Радио «Звезда Кызыл 104.4 fm» шугумун эфирже үндүрүп турары анаа эвес.

#Радиохүнү #Байырлал #Харылзаа @тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тарылганың бирги чадазын эрттим
Следующая запись
«Тиилелгениң чагаазы» акция Тывада
Меню