Социал четкилерде меге медээни буруу шапкан

Дүүн Тываның социал четкилеринде шынга дүүшпес медээ тараанын сагындыраал. Ында бижип турары-биле алырга, ТР-ниң Чазааның аппарадынга база ТР-ниң Баштыңының Администрациязынга эрге-хоойлу ажылдакчылары үжелгени чоруткан. Социал четкиде бөлүкте болбаан чүүлдү болган кылдыр бижээн медээниң адаанда  фейк арыннардан комментарийлер бар.
Ол-ла меге медээниң адаанда «Тыва Республиканың Чазаа» бөлүк шын харыыны берген. Ында бижээни-биле алырга, эрге-хоойлу органнарының хыналдазы чазак бажыңынга кандыг-даа хамаарылга чок, а «ТР-ниң күүсекчи болгаш хоойлужудулга күрүне органнарының ажыл-чорудулгазын хандырар Автобаза» КБА-ге кээп, хыналданы чоруткан.
Сөөлгү чылдарда Тываның девискээринде кандыг-даа чергениң ажыл-агыйларынга хамаарыштыр шынга дүүшпес медээлер бижиири чаңчыл апарган. Россия деңнелин алгаш көөр болза, информастыг ажыл-чорудулгада фейк медээлерниң кижилерге когаралын чугаалажып, харын-даа аңаа удур демисежир аргаларын сайгарып, семинарларны безин эрттирип турар.
#фейк #медээ #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Международный день медицинской сестры
Следующая запись
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: НАСЛЕДИЕ НА ВЕКА
Меню