Соңгукчулар идепкейлиг кээп турар

Тыва Республиканың соңгулда комиссиязының даргазы Орлан Дандар сентябрь 9 — 10 хүннеринде соңгулдаларның кандыг эртип турганының дугайында массалыг информация чепсектеринге дыңнаткан.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттарының немелде соңгулдалары «Сүт-Хөл» соңгулда округунда (Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл кожууннар), Кызыл хоорайда «Восточный» соңгулда округунда чоруп турар. Бо округтарда соңгукчулар элээн идепкейлиг бадылап турар — 57 хуу.

Тус черлерниң Төлээлекчилер хуралдарының депутаттарының соңгулдаларынга сентябрь 9 — 10 хүннеринде соңгукчуларның 41 хуузу бадылаан.

Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутаттарының
соңгулдаларынга соңгукчуларнын 37 хуузу киришкен.

Дүүн, сентябрь 10-да, Кызыл хоорайда соңгулда участоктарының бирээзинге соңгулдаларны эрттирериниң чурумун хажытканынга хомудал Россияның либерал-демократтыг партиязының мурнундан кирген. Амгы уеде сайгарылга чоруп турар.

Барыын кожууннарда соңгукчуларның бадылаашкынга идепкейлиг киржип турарын Орлан Дандар демдеглээн.

Ш.Монгуш.

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг: чогуур эмчи дузазын көргүскен
Следующая запись
Буян Салчак: Соңгулдага киржири – кижи бүрүзүнүң хамааты хүлээлгези
Меню