Шеригде солдаттың авазындан

Социал четкилерде шериг эрттирип турар тыва оолдарның дуза дилээн видеозун көргеш, ийи ай бурунгаар шериг чоруткан оглум дээш сагыш човап эгелээн мен. Дыштаныр хүннерде, чамдык кежээлерде оглум долгап кээр. Чогум багай чүве-даа чугаалаваан кижи болгай, азы мени сагыш човатпас дээш ыыттавайн турар бе деп бодалдар бажымга кирип туруп берген. Ынчап турумда оглум долгап келген. «Берге байдалда таваржып турар оолдар база бар чүве-дир, оглум. Чүнү-даа менден чажырбайн тур сен бе?» – деп айтырарымга: «Барган черивис эки кезек-тир, авай. Анаа мен, эштерим-даа анаа. Каш тыва бот-боттарывыс эп-найыралдыг эки тур бис. Бистерни бак сөглеп, бастыр деп чүве көрбедивис. Шериг мурнунда-ла ачамның чагыгларын, шериг дугайында чугааларын дыңнап турганым ышкаш чүве-дир. Бодундан кол хамааржыр ирги бе деп бодаар мен. Ынчалза-даа эки черге таваржыры база кол ирги бе, авай. Эгезинде өөренмээн кижиге эртенниң-не 5 км маңнаары берге турду, чоорту өөрени бердим. Баштайгы үелеринде чаныксанчыы-ла кончуг чүве-дир» – деп харыылады.
10 ажыг тыва оолдар Москва облазында кезекте албан-хүлээлгезин эки эрттирип турар. Олар шупту чолаачылар. Албан-биле машина башкарар шынзылгалыг оолдарны чыып каан. Аразында чүгле өске омак-сөөктүг 2 оол бар болду.
Мен ышкаш сагыш човап турар иелер хөй деп чүвени бодап келгеш, мээң бижээн чүүлүм номчуп, шупту чүве эки, ажырбас деп билзин деп бодалдыг бижидим. А дуза дилеп турар оолдарже чогуур черлер сагыш салып, дузалаптарынга идегээр мен.
Шеригде солдаттың авазы.

#военнослужащий #обращение #социальные_сети #призывники #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Чурукту Интернеттен алган

Предыдущая запись
Январь – түңнелдерни үндүрер болгаш сорулгаларны салыр ай
Следующая запись
Каа-Хемде губернатор төлевилелдериниң түңнели
Меню