Шагаан-Арыг хоорайнын чурттакчы чону сонгулдада идепкейлиг киржип турар

Шагаан-Арыг хоорайнын чурттакчы чону сонгулдада идепкейлиг киржип турар.
Улуг-Хем кожуундан медээлерни Аржаана Даржаа чоруткан. #ТЫВАНЫН_АНЫЯКТАРЫ

Предыдущая запись
Чаа-Хөл кожуунда соңгулда участоктары ажылын эгелээн
Следующая запись
Хайыраканда соңгулда. Фотобарымдаа
Меню