Сайзана Товуу: «Президентивистиң шиитпирин деткип турары өөрүнчүг-дүр»

Национал школалар хөгжулдезиниң институдунуң директору, тыва дыл инспектору Сайзана Товуу чуртта байдалдың дугайында чугаалаан:
«Бо үеде бистиң чурттувустуң баштыңы – Президентивисче дорт халдаашкын чоруп турарын эскерип тур боор силер. Барыын чурттарның чылдар дургузунда белеткелдиг акциязынга либералдыг болгаш удур хөделиишкинниг массалыг медеглел чепсектери каттышты. Өөренгени-биле хоп-мегени тарадып, медээлерни боттарынга таарыштыр ажыглап, кижи бүрүзүнүң угаан-медерелинге, сагыш-сеткилинге артык дүвүрелди тарып турлар. Оларның сорулгазы-чурттуң удуртулгазынга бистерниң бүзүреливисти чок кылыры. Чурттувустуң удуртукчузу үр үениң дургузунда бо айтырыгны Минск дугуржулгазын таварыштыр тайбың чорук-биле шиитпирлээрин оралдашкан, ынчалза-даа деткимче албаан. Ынчангаш бо харыысаалгалыг шиитпирни хүлээп алганы Президентивистиң чайгылыш чок чоруун бадыткап тур. А Россияның чурттакчыларының хөй кезии Президентивистиң шиитпирин деткип турары өөрүнчүг-дүр».
Предыдущая запись
Сборная России установила национальный рекорд по числу выигранных олимпийских медалей
Следующая запись
Альберт Узун-оол: «Серемчилелдиг болунар!»
Меню