Регионалдыг теххайгаарал Тывада ойнаар аттракционнарның техниктиг байдалын контрольда алган

Регионнуң техниктиг хайгаарал албанынга 2023 чылдан эгелеп аттракционнарның ажылдаарынга беленин хынаарын онааган хоойлу төлевилелин Тываның Чазаа деткээн. Оюн-тоглаа адырында ажыглап турар тургузуглар болгаш механизмнерниң айыыл чогунуң айтырыын мынчага дээр кым-даа хынавайн турган.
Федералдыг эрге-чагырга аттракционнарның ажылын организастаарынга чурумну 2019 чылдан бээр киирип, оларның техниктиг байдалынга база ажыглалынга чаңгыс аай негелделерни тургускан. Аттракционнар ээлериниң ону сагып турарынга бүрүн хайгааралды чорударын регионнарже дамчыткан.

Хоойлу төлевилелин саналдап киирген специалистер республикада 100 ажыг аттракционнар ажылдап турар-даа болза, оларның чүгле үжү күртеххайгаарал учедунда, барык-ла хыналда-контроль чок турган деп, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының күртеххайгаарал килдизинге дыңнаткан.
Хоойлуну хүлээп алган соонда, аттракцион кылдыр ажыглап турар батуттар, карусельдер болгаш өске-даа тургузуглар күртеххайгаарал органнарынга бүрүткелди албан эртер апаар. Чылда бир катап оларның техниктиг байдалын, ажыглаар чурумун сагып турарынга хыналданы эрттирер.
Документ тургузукчулары, бир дугаарында, аттракционнарның эң-не идепкейлиг ажыглакчылары – уругларның айыыл чок чоруун хандырарынче хыналданы угландырганын тайылбырлаан. Аттракцион үрелгенинден азы ону ажыглаарының нормалары хажыттынганындан чаңгыс-даа озал-ондак Тывага бүрүткеттинмээнин демдеглеп каалыңар.

Предыдущая запись
Бүргег агаар моондак болбаан
Следующая запись
Туберкулезтан уругларны камгалаңар!
Меню