Орук озал-ондаанга назы четпээннер когараан

Дүүн Чөөн-Хемчик кожуунга орук озал-ондаа болган. Аңаа 7 назы четпээн уруглар киржилгелиг. Автомашинаны 2008 чылда төрүттүнген назы четпээн оол мунуп чорааш, башкарып шыдавайн барган. Бичии оол ол-ла черинге чок болган, ийизи эмнелгеде чыдар, 4 уругга эмчи дузазын көргүскен.

«Чок болган оолдуң чоок кижилеринге кажыыдалым илереттим, бо берге үеде быжыг болуру чугула. Чадаана хоорайже чазактың ажылчын бөлүү чорупкан. Ында хөй-ниитиниң айыыл чок чоруу база өөредилге болгаш эртем яамыларының төлээлери кирген.

Ниитизи-биле уругларның чайгы дыштанылгазынга хамаарыштыр социал блок кошкак ажылдап турар. Амгы үениң байдалдарында, кажан COVID-19 пандемия шак-ла ынчаар үргүлчүлеп турда, контроль бүгү талалыг болгаш оон-даа шыңгыы болур ужурлуг. Бичии-ле чедир көрбеске, муңгаранчыг уржуктарга чедирип болур. Профилактиктиг хемчеглерни ам-даа күштелдирерин негеп тур мен, ада-иелерни уруг-дарыының амы-тыны, кадыкшылы дээш харыысалгалыг болурунче кыйгырдым, оон аңгыда назы четпээн уругга машиназының дүлгүүрүн кандыг-даа таварылгада тутсуп болбас» — деп, Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар *https://vk.com/vladislavkhovalyg (Владислав Ховалыг) бодунуң блогунда бижээн.

#дети #ДТП #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
#ПодариРомашку деп хештег-биле социал четкилерге салыр
Следующая запись
Тывага чайгы лагерьлерниң ийиги сезону ажылдавас
Меню