Назы четпээн уруглар ортузунда кем-херек үүлгедиишкини

Бо неделяда чазактың аппарат хуралынга база бир чидиг айтырыгны чугаалашкан. Ол дээрге республикада назы четпээннер аразында кем-херек үүлгедиглери көвүдеп турары болур. Бо айтырыгга хамаарыштыр Кызылдың дугаары 3 школазының педагог-организакчызы Чолубай Күжүгет «ТА»-ның номчукчулары-биле бодалдарын үлешкен: — Назы четпээн оолдар, уругларның чурум үреп турары дээрге-ле ада-иезиниң хайгааравайн турары болур. Оон аңгыда кичээлдер соонда, хостуг үези хөй болганы база мында кол рольду ойнап турар. Ылаңгыя бо хамчыктыг аарыг үезинде дыка көвей культурлуг хемчеглерни соксатканы-биле, оларның хостуг үези көвүдээн. Колдуунда ап кээрге, чурум үреп турар уруглар – чогумчалыг эвес өг-бүлелерниң ажы-төлү болур. Ада-иези ажыл-агый чок, ажы-төлүнге чаагай чем садар хамаанчок, бар каш көпееги-биле ажыг суксун садып алгаш, бажыңынга арагага сундулуг хөй эштерин чыып, кады ижерлер. Ооң түңнелинде ажы-төлү бажыңынга олуруксавас, кудумчуже чоруп каарлар. Чаш дуңмаларлыг болза, оларны аштатпас дээш садыглардан оорланырлары база бар.
Бо үеде иези чааскаан уругларын азырап турар, адазы уруг-дарыының чуртталгазынга, кижизидилгезинге киришпейн турар өг-бүлелер хөй. Ажы-төл, ылаңгыя оол уруглар, өскен тудум иезиниң чугаазын дыңнавастар. Ажы-төлдүң кижизидилгезинге – адалар эң улуг рольду ойнаар. Ынчангаш ада кижи бүрүзү ону эки угаап, билип, бодап чоруур болза эки.
Бистиң бо школада класс башкылары, социал педагог башкылар назы четпээннер талазы-биле харыылаар инспекторну чалап алгаш, класс шактарын удаа-дараа эрттирип турар бис. Ада-ие хуралдарынга база уругларын школа соонда болгаш кежээки үеде хайгааралга алырын үргүлчү сагындырып чугаалап турар. Ылаңгыя дыштанылга үезинде ажы-төлүн ырак черлерже чорутпазы чугула. Школаның социал ажылдакчылары чедимче чок өг-бүлелерниң даңзызында бүрүткеткен өөреникчилерниң бажыңнарынга барып, чурттап олурар байдалын, чиир чем, идик-хеп бар-чогун хынап турар. Канчаарга-даа ажы-төлүвүстүң кижизидилгези өг-бүледен эгелээр болгаш бажыңында чурттап орар байдалындан хамааржыр. Ынчангаш өг-бүле, школа, социал албан черлери демниг ажылдаар болза, ынчан чурум үрээшкиннери эвээжээр.
Чурукту Интернеттен алган.

#ВопросДня #Дети #Элээдилер #Кем_херек_үүлгедиишкиннери #3школаКызыл #Тыванын_аныяктары #Сылдысчыгаш_солуну

Предыдущая запись
Көрүкчүлер херек
Следующая запись
«Чаа сорук» төлевилелдиң киржикчизи
Меню