«Мээң чуртум – мээң Россиям»: эртем, технология база космос

«Россия – хөй арга-шыдалдар чурту» президент платформазының база бир төлевилели XVIII Бүгү-россия чергелиг «Мээң чуртум – мээң Россиям» мөөрей чуртта чарлаттынган эртем болгаш технология чылынга база космосче кижиниң бир дугаар ушканындан бээр 60 чыл оюнга тураскааттынган.  Мөөрейни март айның эгезинде «Курчатовтуң институду» Национал шинчилел төвүнге ажыткан.

Бо айның эгезинде «Мээң чуртум — мээң Россиям» мөөрейниң оргкомитединиң ээлчеглиг хуралы болуп эрткен. Ону РФтиң Эртем болгаш дээди өөредилге сайыды Валерий Фальков удуртуп эрттирген. «Бо мөөрей студентилерниң эгелекчи саналы-биле боттанып эгелээш, бо хүннерге чедир чурттуң база бир улуг төлевилелдериниң бирээзи апарган. Аңаа киржип тургаш, студентилер, аныяк специалистер, дээди өөредилге черлериниң ажылдакчылары боттарының шинчилел ажылдарынга деткимчени алыр. Эрткен мөөрейлерниң тиилекчилериниң чижээнден алырга, оларның эртем ажылдары амыдыралга бодунуң ажыглалын тып турар. Бо сезонда чурттуң эртем сайзыралынче угланган чаа масштабтыг төлевилелдерже улаштыр шилчий бээр солун бодалдарны аныяктардан манап турар бис» — деп, Валерий Фальков чугаалаан. 2020 чылда мөөрейниң киржикчилериниң саны 60 муң кижи четкен. Оларның аразында РФ-тиң шупту 85 субъектилеринден база 15 даштыкы чурттардан төлээлер киришкен. Оларның аразында Казахстан, Испания, Конго, Египет, Йемен, Азербайджан болгаш өске-даа чурттар бар.

Мөөрейниң кол темазын Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан. Бо удаада мөөрей назы-хар аайы-биле 2 аңгы категорияга эртер: 14 хардан 17 харга чедир база 18 хардан 35 харга чедир. Киржикчилер культура, өөредилге, техниктиг болгаш социал-экономиктиг төлевилелдерни киирип болур. Эң-не тергиин эгелээшкиннер адрестиг дузаны алыр. Номинацияларны тодаргайы-биле мөөрейниң сайтызындан көрүп болур. Бо чылын «Мээң чуртум – мээң Россиям» мөөрей 18 харлап турарын сагындыраал. «Чыл санында төлевилелдерниң киржикчилери 2 катап көвүдеп турар. Эрткен чылын 63011 кижи боттарының төлевилелдерин киирген. 2021 чылдың чагыглар кампаниязы база оон дорайтавас деп бүзүрелдиг мен. Аныяк-өскенни бодунуң суурун, хоорайын, регионун, а ынчаар га бүдүн чуртту сайзыраңгайжыдарынга идепкейлиг киржиринче кыйгырып тур мен» — деп, «Россия – хөй арга-шыдалдар чурту» АКХО-нуң чиңгине директору Алексей Комиссаров чугаалаан. Бо чылгы мөөрейде «Мээң чуртум. Мээң төөгүм. Мээң космозум» номинация немешкен. Ону Ю.А. Гагаринниң бир дугаар космосче ужуп үнгениниң юбилейлиг чылынга тураскааткан. Мөөрей 4 аңгы чадага эртер: бир дугаары – 2021 чылдың март 1-ден май 12-ге; ийи дугаары – май 13-тен июль 11-ге; үшкү чада июль 12-ден сентябрь 30-ге чедир үргүлчүлээр. А дөрткү чадада тиилекчилерни шаңнаар, ол 2021 чылдың декабрь айда болуру чугаажок. «Мээң чуртум — мээң Россиям» мөөрей «Кижи бүрүзүнге социал лифт» федералдыг төлевилелдиң «Өөредилге» национал төлевилелиниң иштинде боттанып турарын сагындыраал.

Алена НАН-ХОО

#россиястранавозможностей #моястрана_мояроссия #нацпроекты #образование #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Такие девушки, как звезды…»
Следующая запись
Старт регистрации на форум «Алтай. Территория развития – 2021» и грантовый конкурс Росмолодежи
Меню