Малды кадат чокка оъткарары чидиг айтырыг болуп артпышаан

ТР-ниң ИХЯ-ның сайыды Юрий Поляковтуң чазактың аппарат хуралынга дыңнатканы-биле алырга, эрткен неделяның дургузунда регионнуң девискээринге 67 кем-херек үүлгедиишкини болган. Иштики херектер органнарының ажыллдакчылары 53 херекти ажыткан, ооң 19-у ооң мурнунда үүлгеттинген.
Кижиге удур аар болгаш онза аар кем-херек үүлгедиглери 4 кожуунга болган. Ол дээрге Кызыл хоорайга база Тожу кожуунга 2 өлүрүүшкүн, Улуг-Хем, Сүт-Хөл, Барыын-Хемчик кожууннарга болгаш Кызыл хоорайга кижиниң кадыынга аар хора чедиргени болур. 4 кем-херек үүлгедииниң 3-үнде, Тожуга өлүрүүшкүн, Улуг-Хем-Хем, Барыын-Хемчик кожууннарга кижиниң кадыынга аар хора чедирген таварылгалар кады арагалаашкынның түңнелинде болган.
Кижиниң өнчү-хөреңгизинге хамаарыштыр 5 оор чорук болган. Кызыл хоорайга 4 соталыг телефонну база бир акшалыг, идик-хептиг рюкзакты оорлаан. Оон аңгыда 35 оор херек бүрүткеттинген. Хөй кезии соталыг телефоннар оорлааны болур. Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик, Кызыл кожууннарга мал-маганны оорлаан херектер бүрүткеттинген. Ийи таварылгада мал хостуг оъттап чорда, оорлааны илерээн. Кызыл кожуунда кем-херекти истеп-тыпкан, каразыттырган кижи туттурган. Чөөн-Хемчик, Таңды, Мөңгүн-Тайга кожууннардан база 38 баш малды хостуг одардан оорлаан медээлер келген.
Малды кадат чокка откарары чидиг айтырыг болуп артпышаан.

#аппаратхуралы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тыва коронавирус хамчыының өөскээни-биле 2-ги черде турар
Следующая запись
Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании «Редакция газеты «Тыванын аныяктары» (сайт anyiaktar.ru)
Меню