Кызыл хоорайда берге байдалдыг өг-бүлелерже хыналда үнүүшкүннерни чорудуп турар

База бир үнүүшкүннүң түңнелинде, оң талакы эрикте дачаларда 9 өг-бүлеге чедип, чурттап олурар байдалын, чайгы дыштанылга үезинде назы четпээн уругларның кайда хаара туттунганын ылавылаан. Ол ышкаш бот-кызыгаарлаашкын үезинде санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагыыры, хем-суг кыдыынга шын алдынары, өрт айыылы болгаш уруглар кижидизлгезинге хамаарыштыр тайылбыр ажылдарны чоруткан. Ниитизи-биле 9 өг-бүледе 31 назы четпээн уруг бар. Чурум үрээшкини чок. Уругларны ада-иезинден хавырар барымдаалар чок.
Оон аңгыда эзирик херээжен кижи эмзирер чаш уруун көдүрүп алгаш олурарын тырттыргаш, социал четкилерде үндүрген. Мэрияның болгаш полиция ажылдакчылары солагай талакы эрикте дачаларже дораан үнүп, эзирик иеден уругну хавырган. Амгы үеде ава-биле ажылды чорудуп турар.
Күүсекчи эрге-чагырга органнары чоннуң социал четкилерде үндүрген бижиктерин дораан көрүп, шалыпкын хемчеглерни ап турары көскү. Ындыг-даа болза эң-не кол харыысалга ада-иениң холунда деп чүвени утпаза чогуур. Чижээлээрге, дүүн база-ла социал четкилерге 12-13 харлыг бичии оолдар Кызыл хоорайның кудумчуларында автомашиналарның дугуйларындан халыптарын ушта ээрип турарын үндүрген. Ук бижиктиң адаанда улуг улус янзы-бүрү комментиарийлерни бижээн. Бир кижи «тудуп алзымза, хол-будун с…й шааптар мен» деп база турар. «Ада-иези билбейн турлар боор, ынчангаш элээди оолдарлыг улус эки хайгаарап көөр болза эки дир.Оглумга чугаалаарымга, «ийе, тик-токта оолдар бар, эңдере чүс чедир адырып, чыып алган болур чүве-дир ийин» дээр болду. Ынчангаш бир кижи хүнде 300-400 акшаны ап турар, оон туттуруп алгаш, эттедип база турар» дидир деп, бир ава тайылбырны арттырган. Ада-иелер колдуунда уруг-дарыгны бичиизинден эгелээш кижизидери чугула деп түңнеп турар.
Алена НАН-ХОО.
Чуруктарны социал четкилерден алган.

#безопасноелето #дети #профилактикаправонарушения #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Уругларның айыыл чок чоруун хандыраалы!
Следующая запись
Выборы 2021: камер на избирательных участках станет больше
Меню