Киберволонтержулар: интернет делегейинге айыыл чок чорук

Тываның киберволонтержулары интернет четкизинге истеп-сүрүүшкүннерден ойлап, мегечилерге алыспас аргаларынга дузалап болур. Сактып тур боор силер, эрткен чылын «Тываның аныяктары» солунга республиканың девискээринде кибердружиналар ажылдап эгелээнин бижип турган бис. Ооң кежигүннери кылдыр «Тываның буяннныг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң идепкейжилери кирген.
XXI век — чүгле интернеттиң, социал четкилерниң, мессенджерлерниң, оюннарның болгаш мобилдиг херекселдерниң сайзырал-хөгжүлдези эвес, а ооң-биле кады кижилерниң дугайында хууда медээлерни оорлаары, интернетте арыннарын үреп ажыдары, интернет четкизинге кижилерни бак сөглеп, куду көөрү (кибербуллинг) нептереп эгелээн. Харын-даа сөөлгү үеде вайбер таварыштыр агар саныңче 237568 түңнүг акша кирип келир, инструкция езугаар кылыңар деп бижиктер чурттакчы чонда хөйү-биле кээп турар.
Шак мындыг айыылдыг чоруктардан киберволонтержулар дуза­лаар дээрзин утпаалыңар.
Ооң-биле чергелештир бистиң рес­публикавыста интернет талазы-биле аңгы-аңгы адырларда ажылдап турар аныяк оолдар-кыстар хөй. Олар база боттарының албан черлеринде интернет талазында айыыл чок чорукту харыылап турарлар.
«Гаджеттиг кижи бүрүзү интернетти ажыглап турар, ынчангаш мегечилерниң аспаанга алзып болур айыыл бар. Кижиниң дугайында хууда медээлерни оорлаар программаларны салыптарга, оларга кым-даа таваржып болур. Интернетке камгалал кылып албас болза, кижи боду билбейн безин мегеледип, когарап болурунуң айыылы бар» — деп, Информастыг технологиялар төвүнүң директорунуң хүлээлгезин күүседип турар Руслан Мамышев чугаалады.
ТР-ниң информация болгаш харылзаа яамызының аныяк специалистери база Информастыг технологиялар төвүнүң специалистери өөредилге черлеринге барып, школачылар база студентилер ортузунга мастер-класстарны эрттирип, бодун информация-даа, техниктиг-даа талазы-биле айыыл чок болдурарының аргаларынга өөредип турар. Оларны ада-иелер, өөреникчилер, аныяктар аажок сонуургаар болган.
Алена НАН-ХОО

#кибердружина #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Ажылымга дыка ынак мен
Следующая запись
Туберкулез – халдавырлыг аарыг
Меню