Келир үеде сайзырал дээш

Кызылдың №19 соңгулда участогунда бадылаашкын 8:00 шакта эгелээн. Аңаа ТР-ниң Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу бодунуң үнүн берип, хамааты хүлээлгезин күүсеткен.
«Бо хүн кайгамчыктыг хүнде, бодумнуң участогумга кээп, келир үевис дээш үнүм берип бадыладым. Чер-чуртувустуң келир үеде сайзыралы дээш шын шиилилгени кылырын сүмелээр-дир мен. Сайзырал дээрге-ле аас-кежик, амыр-тайбың чуртталга. Аас-кежик 2 аңгы хевирге чардынар: даштыкы аас-кежик болгаш иштики аас-кежик. Даштыкы аас-кежик дээрге бистиң амыдырал-чуртталгавыста эптиг байдалдарны тургузуп турары оран-сава, ажы-төлүвүс, школа, уруглар сады, ажыл-агыйывыс хамааржыр. Иштики аас-кежик дээрге-ле сагыш-сеткилдиң бай-байлаа болур. Сагыш-сеткиливис бай-байлак болза-ла, даштыкы аас-кежиивис байлак болур»- деп, Камбы-Лама Башкы чугаалаан.
№19 соңгулда участогунда ковид аарыынга удур санитарлыг негелделерни хажытпайн, соңгукчу бүрүзүнүң эъдиниң изиин хынап, камгалал маскаларны, хол-хаптарны үлеп турар. Соңгукчуларның даңзызында 1838 кижи бар, дүъштекиниң 12 шакка дээр 300 ажыг кижи үнүн берген.

#Выборы2021 #Соңгулда #Тываголосует #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Первая региональная энциклопедия: уже скоро!
Следующая запись
Идепкейлиг киржирин кыйгырдым
Меню