КЭЭРГЕЛ. ЭКИ ЧУРТТААР ЭРГЕЛИГ

Кадыкшылының аайы-биле кызыгаарлыг арга-шинектиг уругларның эрге-ажыын камгалаары — республикада социал политика адырының база бир кол угланыышкыны. «Онзагай» уруг­ларның өөредилгезин инклюзивтиг болгаш интеграстыг хевирлерде организастаан. Оон аңгыда коррекциялыг класстарда, тускай ниити өөредилге организацияларында база дистанциялыг хевирде, бажыңда өөренип турарлар.
«Тываның аныяктары» солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизи Кызыл хоорайда 4 дугаар школаның чанында уругларны ырактан өөредир төптүң башкызы Чайзат Ооржак-биле чугаалажып, кадыкшылының аайы-биле кызыгаарлыг арга-шинектиг уругларның өөредилгезинге хамаарыштыр чугаалашкан. Ол ажыл-ижин мынчаар таныштырган.
— Бо чаа өөредилге чылында төпте шупту 26 уруг өөренип турар. Ооң мурнунда уругларны ада-иези төпче эккеп өөредип турган. Кадыкшылының аайы-биле уруглар боттары хоо­рай иштинге аргыжып шыдавас болганда, ада-ие уругларын төпке эккээрге, бис оларның-биле ажылдааш, дедир-ле ада-иезиниң холунга хүлээдип турган бис. Амгы үеде харын ковид аарыының уржуундан скайп таварыштыр өөренип турар.
Чеже-даа кадыының аайы-биле кызыгаарлыг болза, бо уруглар бот-боттарын дыка деткижер. Маңаа өөренгеш, олар улаштыр ортумак, дээди өөредилге черлеринче-даа кирип алыр. Эрткен чылын ТывКУ-нуң ректору Ольга Хомушку кээп, төптү дооскан уругларны улаштыр эртем чедип алырынга дузалаары-биле, дугуржулганы безин кылган.
Оон аңгыда бистиң төп-биле сырый харылзаалыг ажылдап турар организациялар база хөй. «Эмчи волонтерлар» хөй-ниити организациязының удуртукчузу Айдын Кара-Сал, ойнаар-кыстар театрының, Үндезин культура төвүнүң артистери дээш оон-даа өскелер уругларны деткип, буянныг ажылдарны кылып турарлар. Бо чылын база-ла олар янзы-бүрү хемчеглерни кылырынга белен. Ынчалза-даа коронавирус аарыының уржуундан шуптузу онлайн-хевирге эртер.
Алена НАН-ХОО
#кадыкшылыныңаайыбилекызыгаарлыгаргашинектигуруглар #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш
Предыдущая запись
Иелер хүнүнге
Следующая запись
О возможных способах обращения в Систему-112 на территории Республики Тыва
Меню