Хыналдага алыры чугула

«Социал картофель» төлевилел республиканың девискээринде 2015 чылдан бээр боттанып турар. Бо чылын база кожуун-хоорайларда эвээш орулгалыг өг-бүлелер болгаш дөргүл-төрел чок арткан улуг назылыглар картошка үрезинин алырлар. Бо төлевилелдиң ужур-утказы улуг. Өг-бүлеге бичии чаштарны күш-ажылга чаңчыктырбышаан, чонну бодунуң күжү-биле тарып алган аъш-чем аймаа-биле хандырар база дузалал ажыл-агыйларын калбартып, чурттакчыларны часкы ажыл-агыйже хаара тудары болур.
Бо хүн чазактың аппарат хуралынга «Улусчу картофель» төлевилелдиң боттанылгазының дугайында кожууннарның чагырыкчылары илеткээн.

Ниитизи-биле Тывада 93 муң өг-бүле бар, оларның 28 муңу – чединмес байдалда. Бо хүнде оларга часкы тарылгага 133 гектар чер, 500 тонна үрезин херек. Амгы үеде 97 тонна үрезинни 9 кожуун чагыргазы дугуржуп алган. Ол ышкаш Желтухинниң ажыл-агыйындан үрезиннерни алыр.
Айдың Дун, көдээ ажыл-агый яамызының сайыдының хүлээлгезин күүседип турар: — 2021 чылда «Улусчу картофель» төлевилел чурттакчы чоннуң картофельди чемге ажыглаарын 20 кг чедир көдүрүп болур. Аналитиктиг медээлер-биле алырга, республиканың чурттакчызы ортумаа-биле чылда 65 кг картофельди чемге ажыглап турар.

Светлана Ощепкова, ТР-ниң Чазааның аппарат даргазы: — Шупту кожууннарда чеже өг-бүле дузалал ажыл-агыйлыгыл, оларның чежезинге бистиң дузавыс херегил, бо талазы-биле социал паспорттарны шалыпкын кылыры негеттинип турар.
Владислав Ховалыг, Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар: — Бо бистиң ниити төлевилеливис-тир. Ук төлевилелге силерниң хамаарылгаңар кандыг болур-дур, шак ынчаар ол боттаныр. Көргүзүглер езугаар бис эң-не ядыы регион бис.
Бир эвес бо төлевилелди эки боттандырар болзувусса, ооң хереглелин 94 хуу хандырыптар бис. Күүсекчи эрге-чагырга органнарының кураторлары «улусчу картофель» төлевилелдиң боттанылгазын хыналдага ап, кожууннарже үнүүшкүннерни чорудары чугула.
Кызыл хоорайда 18521 өреге бар, оларның 4808-зи чединмес өг-бүлелерге санаттырар. 2810 өг-бүле доктаамал огородту тарып турар. 1998 өг-бүле дузалал ажыл-агый чок, оларга 6 гектар черни Ээрбек, Кара-Хаак суурлардан аңгылаар. Оларның иштинде 626 өг-бүлеге бо чылын картофель үрезинин бээр. Арткан 1317 өг-бүлеге көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады садып алырынга дузалаары көрдүнген.
#социальныйкартофель #народныйкартофель #огородничество #тыва #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары
Чурукту Интернеттен алган

Предыдущая запись
Социал картофель Бай-Тайгада
Следующая запись
Улусчу картофельди бажың бүрүзүнге
Меню