Хоолулуг чемнерни чип турар

Бо хүннерде республиканың школаларында уругларны изиг чем-биле чемгерериниң талазы-биле хыналдаларны чорудуп турар. Ол чүүлдү келир өөредилге чылында уругларны изиг чем-биле чемгерер талазы-биле системниг белеткел деп болур. Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының ажылдакчылары барык шупту кожууннарже үнүүшкүннерни кылган. А эртен рейдилерниң түңнелин үндүрер дээрзин сагындыраал.

Эрткен неделяда Тываның Өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солангы Тамчай бодунуң блогунга эге класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле халаска чемгерериниң дугайында айтырыгны бодунуң блогунга мынчаар бижээн: «РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының бирги оралакчы сайыды Дмитрий Глушконуң неделя санында эрттирип турары оперативтиг штабтың хуралынга 2020-2021 өөредилге чылында уругларны изиг чем-биле халаска чемгерериниң талазы-биле системниг анализти чорударын чугаалашкан. Бис чурттуң Президентизи В. Путинниң уругларны изиг чем-биле чемгерер дугайында даалгазын күүседип турар бис, ол ажыл ам-даа уламчылаар. Ынчангаш ажыл-чорудулгавысты сайгарып көргеш, түңнелдерни үндүрүп, регионалдыг болгаш муниципалдыг деңнелдерге шиитпирлерни үндүрер ужурлуг бис. Ол чүүл биске келир өөредилге чылында школаларга айыыл чок болгаш кадык чемненилгени организастаар арганы бээр.
Бир дугаарында, ада-иелерниң хыналдазының системазын организастап, школаның удуртулгазы-биле кады ажылдаарын чедип алыр. Өөредилге чылы төнгүжеге чедир школаларга дериг-херекселдерниң ревизиязын чорудуп, пищеблок ажылчыннарын янзы-бүрү курстарга өөредирин организастаар бис. Бо ажылга хамаарылгалыг кижилер шупту негелделерни сагып, школачыларның чемненилгези менюга дүүшкен турарын база аъш-чем аймаа санитарлыг норма езугаар шыгжаттынарын харыылаар ужурлуг. А аъш-чем кылып турар ажылчыннар санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагыыр».

Кызылдың 9 дугаар гимназиязы эге класстың өөреникчилерин халас изиг чем-биле 2020-2021 өөредилге чылында үзүктел чок хандырган. Бо школада Кызылдың солагай талакы эрииниң дачаларында чурттап турар уругларның хөй кезии өөренип турарын билир бис. Ынчангаш ырак черден келир уруглар школага изиг чемни чип турары кончуг эки. Эге класстың өөреникчилери шупту 1200 кижи чемненип турар. Бир чемненирде-ле, 3 класска олуттарны белеткээн турар. Эртенгиниң 8 шак 30 минутадан эгелээш 15.40-ге чедир 1-ден 4 класстың уруглары чемненир. Эге класстың өөреникчилерин чогуур органнарның бадылап каан хоолулуг продуктуларындан тургустунган менюну кылгаш, чемгерип турар.
— Школаның чемненилге черинде 8 кижи ажылдап турар бис. Эртен даң бажында-ла чедип келгеш, уругларны чемгерер шакка чедир белен турар бис. Бир бөлүк чемненип кааптарга, аяк-савазын 60 минута иштинде дезинфекция кылыры-биле тускай эзилдиригге тургузар. Столдарны, шаланы база хлорлуг эзилдириг-биле аштааш, дараазында уругларга өске аяк-саваны ажыглаары дээш, чурум езугаар арыг-силигни сагып турар бис. «Бичии улустуң өзүлдезинге, кадык болурунга херек чемнер-дир, уруглар, арттырбайн төндүр чиңер» деп чагып тур бис – деп, школаның улуг повары Айдыс Сарыглар чугаалады.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

#ГорячееПитание #9гимназия #изигчем #школа #рейды #Тыванын_аныяктары_солун

Предыдущая запись
Бо чылын Кызыл хоорайда 9-ку классты  1863 өөреникчи доозар
Следующая запись
Определены изменения в порядке проведения ГИА-11 в 2021 году
Меню