Хоочунну базындырбас бис!

Эртине Куулар, Россиянын школачылар шимчээшкининин Тывада толээзи: — Ада-чурттун Улуг дайынынын киржикчизи Игнат Артеменкону политик Навальныйнын куду коруп, нугулдээнин буруу шаап тур бис. Хоочуну бак коргени дээрге-ле бугу ниитилелдин херээ-дир. Социал четкилерде хейтерлерден кортпайн, кижи бурузу бодунун туружун илередири чугула.
Мында айтырыг чугле чангыс
Игнат Артеменкога хамаарылгалыг эвес, а шупту дайын киржикчилерин саттыныкчылар деп адап, чудек чорукту кылып болурунда бе?
#тыванын_аныяктары
#защитимветеранов #ямыигнатартеменко
Предыдущая запись
Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочунун саттыныкчы база чашпаачы деп бак сөглээн
Следующая запись
Шын эвес чүүлду кылган
Меню