Чурттакчы чоннуң чизезинге киржири

✅ Чурттакчы чоннуң чизези октябрь 15-тен ноябрь 14-ке чедир Россияның девискээринге эртер. Күрүне ачы-дузазы портал таварыштыр чизеге ноябрь 8-ке чедир киржип болур.

✅ Чизеге кымнар киржирил?
— Россияның хамаатылары;
— Россияның девискээринде доктаамал чурттап чоруур даштыкы чурттарның хамаатылары болгаш хамааты эрге чок кижилер.
Электроннуг чизеге канчаар киржирил? Баштай электроннуг чизе саазынын долдурар. Аңаа бодунуң дугайында бижиир, чурттап турар чериниң байдалын болгаш өг-бүлезиниң кежигүннериниң дугайында медээни айтыр. Портал ону ат чокка чурагайлар хевирлиг кылдыр киирер. Силерниң бижээн сөстериңерни кым-даа хынавас, ынчалза-даа шыны-биле айытканы дээре. Чүге дизе силерниң сөстериңер статистикаже кирер болгаш, ооң үндезини-биле чазак-чагырга социал программаларны ажылдап кылыр, ону амыдыралга боттандырар.
Бир эвес чизе бланкызын төрээн дылыңарга долдурар дээр болзуңарза, ында кирген 10 дылдың аразындан шилип ап болур: башкир, татар, бурят, тыва, чуваш, якут, узбек, англи, кыдат база көрей.

✅ Электроннуг чизеге киржири порталда стандарттыг база бүрүткел бижии бадыткаттынган кижилерге хостуг. Даштыкы чурттарның хамаатылары хууда кабинединге СНИЛС дугаарын айтыр.
Чизе саазынын чорудупкаш, QR-кодтуг харыыны алыр силер. QR-кодтан аңгыда, бажыңыңарда кижи бүрүзүнге хамаарыштыр сан-кодтарлыг бадыткал кээр. Харыы силерниң электроннуг адрезиңерже азы Күрүне ачы-дузазында хууда кабинедиңерге кээрин сагындыраал.

✅ QR-код — кижи бүрүзүнүң чизе саазынында штрих-код. Ону чизе кылып келген кижиге көргүзер. Ынчан чизениң айтырыгларынга катап харыылавас. Ындыг-даа болза, чамдык медээлерни өскертир дээр болза, информацияны эдип бээрин дилеп болур.
Ол ышкаш 2021 чылдың ноябрь 8-ке чедир электроннуг чизеге харыыларны өскертип болур.
Чурттакчы чоннуң чизезиниң баш бурунгаар түңнелдерин 2022 чылдың апрель айда Росстаттың сайтызынга чырыдарын сагындыраал.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
Чурукту Интернеттен алган.

#переписьнаселения2021 #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
В Республике Тыва состоится первый строительный форум
Следующая запись
УРУГЛАРЫМ — ЧЕЧЕКТЕРИМ
Меню