Чоннарның найыралын быжыглаар дээш

Шолбан Кара-оол, Тываның Баштыңы:
Бо хүнгү чазактың аппарат хуралында анаа эвес кыштаглаашкын база мал оолдаашкынының айтырыын чугаалажып турар бис. Тыва езу-чаңчылдарның дузазы-биле өске омак-сөөктүг чоннарның сонуургалын чедип алыр. Интернационалчы эп-найыралды Шагаа байырлалын таварыштыр көргүзүп болур. Бир эвес өскээрткен келген турист кайыын суй-белекти садып ап болур. Турист кижи республикаже изиг күзелдии-биле биске чедип кээр кылдыр кым ажылдап турарыл? Республикавыста чурттап турар өске сөөк чоннар Шагаа байырлалын сонуургап көөр кылдыр чүнү кылыр силер? Мөргүлдер эки-ле ыйнаан харын. А өске сөөк чон ынаар баар бе?
Мен бодумнуң эш-өөрүмнү Шагаа байырлалын сонуургаар кылдыр чалаан мен. А силер кандыг хевирлиг ажылды чорудар силер? Маңаа чоннар-биле ажылдаар көвүрүг турар ужурлуг.
Күдер Кенденовичиниң илеткелинде бичии-даа «от» чок болду. Бии-Хем дээрге интернационалчы эп-найыралдың эгезин салган кожуун-дур. Орус чон бо кожуунга чурттап эгелээн. Амгы-даа үеде интернационалчы болуп артпышаан. Чаңгыс Верещагина безин кайы хире үнелиг бооп болур-дур.

#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #шагаа #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Шагаа — интернационалчы байырлал
Следующая запись
Аныяктарның хостуг үези
Меню