Чондан хомудалдар хөй

Шолбан Кара-оол, Тываның Баштыңы:
— Социал четкилер таварыштыр мээң адрезимде дыка хөй чагаалар кээп турар. Ооң иштинде харның эрээнинден тывылган хөөлбектерни сордурарының дугайында база. Бо чүүл ыраккы Каа-Хемге база хамааржыр. Суг хөөлбээ чыглыр ужурлуг черде чуртталга кварталы самчыгдакчы кижилерниң буруузу-биле тывылган. Чыл санында аңаа үер айыылы тургустунуп турар.
Вавилин ээтпээ бо хүннерде база шак-ла ынчаар туттунуп эгелээн. Бо айтырыгже удуртукчулар кичээнгейни углаары чугула.
Оон аңгыда Кызыл хоорайда черлик ыттар дугайында айтырыгны хөйү-биле көдүрүп турар. Бо айтырыг бистиң ажы-төлүвүстүң айыыл чок чоруунга дээп турар. Ыттарын багдан салыпканы дээш чүгле 2-ле кижиге хамаарыштыр хемчег алдынган-дыр.
Таңдыда «Заря» албан чери ажылчыннарның шалыңын өй-шаанда төлевейн турарын бижип турар, Мөңгүн-Тайгада орук айтырыын көдүрүп турар.
Культура-массалыг хемчеглер карантинниң уржуундан болбайн турганы-биле, чоннуң сонуургалы улуг. Ынчалза-даа эртип турар хемчеглерниң утка-шынарынче кичээнгейни углаары чугула.
Чылыг дүшкени-биле, аът чарыштары эгелээр болгай. Маңаа назы четпээннерниң кадыкшылынга айыыл чок чорукту тургузар. Ону эрттирип турар организакчылар бүгү талалыг хемчеглерни алыр ужурлуг. Шаңналдардан эгелээш, девискээрниң арыг-силиинге чедир. Эки тура-биле акша чыылдазы шуут турбас ужурлуг. Эң ылаңгыя кожуун чагырыкчыларынга хамаарыштыр чугаалаксап тур мен. Кожуунга чүгле культура-массалыг ажылдар эрттирип каары-биле кызыгаарланмас болза эки. Чагырыкчыларның хүлээлгези – чоннуң социал-экономиктиг байдалын экижидери. Кыштаглар тудуун деткиир, огородту тарыыр, часкы ажылдарны организастаар дээн ышкаш.
#аппаратхуралы #тыва #караоол #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Хойтпак-оол-2021
Следующая запись
Чаагайжыдылга айында
Меню