Часкы үеде өртке удур айыыл чок чорук

Чыл санында республиканың девискээринге часкы үеде өрттүң айыыл чок чоруунга хамаарыштыр профилактиктиг хемчеглер аллынып турзажок, өрт айыыл-халавындан кижилер когарап турар.
Чылдың дөрт эргилдезинде час эң-не өрт айыылын тургузуп болур үе. Хар эрип каарга, эрткен чылгы кургаг сиген артып каанда, а көк-шык ам-даа үнмээнде, өрт бичии-ле чүведен үнүп болур. Өжүрбээн таакпы артынчызындан, бузулган шил изээнинден, огород чашпанындан, хайгаарал чокка бок өрткеткенинден өрт айыылы тургустунар.

Өрттү болдурбас дизе, дараазында хемчеглерни сагыыры чугула:
· девискээриңерни аштап тура, богуңарны өртетпеңер. Бокту хаттыг хүнде өрттедири хоойлу езугаар хоруглуг;
· кургаг сигенни өрттедип болбас, ол кончуг дүрген кывар болгаш, салгын аайы-биле чанында бажың-балгатче дүргени-биле дамчыыр, ынчан боттарыңар күжүңер-биле өрттү өжүрери болдунмас;
· бажыңнар ортузун дуй машина-техника тургуспаңар, өртчүлерге шаптык болур.
Чер бажыңнарның чурттакчылары бок контейнерлерин чагыдып, тускай бок девискээринче дажыглааны дээре. Амгы үеде «Чаагайжыдылга» МУБ-та контейнерлерни чарлап турар.
Бир эвес өрт болу бергенин эскерзиңерзе, «101» азы «112» дугаарларже дарый дамчыдыңар.
#тыва #противопожарныйрежим #пожароопасныйпериод #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
ХОМУШКУ ЧҮРГҮЙ-ООЛДУҢ ДОРТ САЛГАЛДАРЫ
Следующая запись
Таңдының кыштагжылары
Меню