Чаш уруглар-биле ажылдаары – онзагай хүлээлге

Бөгүн эң-не чырык, буянныг мергежилдиң төлээлери – школа назы четпээннерниң өөредилге албан черлериниң ажылдакчылары, кижизидикчилери боттарының профессионал байырлалын демдеглеп турар.
Чаш уруглар-биле ажылдаары – онзагай хүлээлге. Назы четпээннерниң өөредилге адырынга чүгле сагыш човангыр, сеткилинден бердинген кижилер тааржып артып калыры чугаажок. Олар чаштарның чугаазын сөс чокка билип, оларга ынак болуп, а эң-не кол чүүл – уругларны бирги базымнарга шыдамыккай өөредирип чоруурлар.
Кижизидикчи башкылар бичиилерниң кижи болуп хевирлеттинеринге, сайзыраарынга улуг үлүг-хуузун киирип, бүгү күжүн харам чокка бербишаан, чаштарның аас-кежии дээш сагыш човаарлар.

Республиканың кайы-даа булуңунда уруглар садтарының чаагайжыдылгазы, каас-чаражы, ажаалгазы, таарымчалыы кижизидикчи башкыларның чүткүлүнден хамааржырын чаңгыс эвес удаа эскерген мен. Кижизидикчилер уругларга чараш чүүлдү үнелеп, боттары ол чараш делегейни тургузарынга ында безин өөредип турар.

Күш-ажылыңар дээш улуу-биле четтирдивис! Хүндүлүг кижизидикчилер, башкылаашкынның уран мергежили дээш, ажыл-херээңерге бердингениңер дээш, чаштарывыстың чаагай чоруу дээш сеткилим ханызындан четтиргенимни илереттим,
Күш-ажылыңар кезээде өөрүшкүнү, чогаадыкчы хей-аътты сөңнээр болзун! А уругларның чедиишкиннери силерниң күш-ажылыңарга шаңнал болуру чугаажок деп, чылыг-чымчак сөстерни Тываның Баштыңынга соңгуттурган Владислав Ховалыг уруглар садтарының кижизидикчи башкыларынга социал четкилер дамчыштыр сөңнээн.
#тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Искусственный интеллект поможет российским властям в диалоге с населением
Следующая запись
Более 6,5 миллионов рублей грантовой поддержки получат победители конкурса Президентского фонда культурных инициатив из Тувы
Меню