Чаа-Хөлде хөмүр-даш курлавыры бар

Чаа-Хөл кожууннуң оттулар чүүл складындан хөмүр-дашты садып ап болур. Ол дугайында чурттакчы чонга кожууннуң чагыргазы дыңнаткан.
Оттулар чүүл складының адрези: Чаа-Хөл суур, Ленин кудумчузу, бажың 1, харылзажыр телефону: 8 923 558 9821

Хөмүрнүң 1 тоннада өртээ чүдүргени-биле кады 3100 рубль. Бажыңынга чедиргени дээш 250 рубльди немей төлээр.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Предыдущая запись
В Кызыле активисты «Добрые Сердца Тувы» вышли на уборку берега Енисея
Следующая запись
Тыва парламентиниң депутадындан 2 млн ажыг акша дузаламчы
Меню