Чаа өөредилге чылынга белеткел. Хоорай школачыларының саны хөй

Бөгүн Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени чазактың аппарат хуралынга чаа өөредилге чылынга белеткел дугайында айтырыгны сайгарып чугаалашкан.
Тываның Өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солангы Тамчайның дыңнатканы-биле алырга, баш бурунгаар санаашкыннар езугаар бо чылын 70678 школачы бар. Эрткен чылга деңнээрге, 1078 школачы хөй. Бирги классче 7184 уруг кирер. Эрткен чылга бодаарга, 224 уруг хөй.
Ниитизи-биле 173 өөредилге черлери бар, оларның аразында 155 школада уругларның сөөртүлгезин хандырган. Амгы үеде ПАЗ, ГАЗ, УАЗ маркалыг 204 школа автобустары бар. РФ-тиң Чырыдыышкын яамызынче ам-даа 43 автобустар-биле хандырарының дугайында чагыгны киирген.
173 школаның 164-де эге класстарда 30 651 уругну изиг чем-биле хандырган. Школаларда аъш-чем блоктары, буфеттер долузу-биле хандырттынган. Уругларны чемгерерин 7-11 харлыг школачыларның менюзунуң үлегер-майыынга үндезилээш организастаан. Ону Росхереглелхайгаарал албаны база Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы бадылаан. Ниитизи-биле 2021 чылда 382.204 млн рубльди школачыларны изиг чем-биле чемгереринче үндүрген.

Республика иштинге мониторингини чоруткан түңнелинде, 2020-2021 өөредилге чылында школачыларның номнар-биле хандырылгазы 84 хуу болган. Өөредилге номнары-биле 16 хууга чедир хандырттынмаан школаларга Кызыл хоорайның өөредилге черлери хамааржыр. Ооң кол чылдагааны – хоорай школаларында өөреникчилер саны көвүдеп турарында. Бо хүннүң байдалы-биле 333 кижи хөй.
Чаа өөредилге чылында электроннуг өөредилге номнары ажыглалче кирер. Ол республиканың шупту школаларында долузу-биле бар. 2021 чылда ТР-ниң школа библиотекаларында АИС «Книгозаказ» автоматчыткан системаны киирген. Ынчалза-даа 119 өөредилге организацияларынга 42 муң номну 17 сая рубльге немей чагыткан. Номнар 2021 чылдың сентябрь 1-ге чедир кээр.
Чурукту Интернет четкизинден алган.

#аппаратхуралы #чазак #чааөөредилге чылы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Хем-сугну кайы-хамаанчок кежеринче семээн херээ чок!
Следующая запись
Анита Ооржак — таныжыңар!
Меню