Будуу айы: кыштагжылар-биле ужуражылга

Барыын-Хемчик кожуунда #Кыштаг губернатор толевилелинин киржикчилеринин кыштаанга ук кожууннун удуртукчулары болгаш тыва парламентинин депутады А. Конгар четкен. Шагаа айынын будуузунде шупту малчын коданнарже унуушкунну организастаарын эрткен неделяда чазактын аппарат хуралынга Шолбан Кара-оол саналдаанын сагындыраал.

А. Конгар бодунун блогунда бижээни-биле алырга, олар баштай Эрги-Барлык сумузунун Чоддак-Сайыр деп черинде аныяк малчыннар Буяна база Мергеннин коданынга четкеннер. Малчыннарнын кыштаа чедери берге, чугле куштуг машиналар чоруп болур. Чамдыкта машина орукка хортук харга чыдыптарга, аштап чорааш четкенин депутат дыннадып турар.
Аныяк малчыннар 5 ажы-толдуг, бичиизи ам-даа эмигде, ындыг-даа болза бажын-балгат иштинин арыг-силиин келген аалчылар демдеглээн.
Бажыннын ээлери аалчыларны чылыг-чымчак хулээп ап, хойну догерип хундулээн. Аныяк ог-буленин чугаалааны-биле алырга, аалга келген аалчыларны хой догербейн, удээри багай чанчыл, а ону хулээп албас болза, аалдын ээлерин хундулевейн турары ол.
Аныяк малчыннар 2018 чылда 200 баш хойну хулээнип алганын сагындыраал.
Бо чылгы кышты хур-менди ажып эртип чыдар, сигени чедер. Бергедежип турар айтырыы чугле — суг.
Ынчангаш республиканын кодээ ажыл-агый яамызы таварыштыр кудук кастырып бээрин аныяктар дилээн.
Эки чуул — Тыванын чазаа 70 мун акша ортектиг хун электростанциязын тургузуп бергени.
Борулер талазы-биле бергедээшкиннер бар. «Оларнын-биле кады чурттап ооренири чугула, эмин эрттир улуг дайын чок, ынчалза-даа борулер-биле демисел чоруп турар» — дээн аалдын ээзи, аныяк малчын Мергеннин чугаазын удуртукчулар магадаан.

#шагаа #будууайы #аныякмалчыннар #кыштагжылар #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Чолукшулга езулалы
Следующая запись
Блокада хлеви
Меню