БИИ-ХЕМЧИЛЕР СҮТ-ХӨЛГЕ БАЙЫРЛААН

Март 7-ниң хүнүнде Бии-Хем кожууннуң төлээлери Масленицаны Сүт-Хөлге кээп байырлаан. Интернационалчы чоннуң хөглээшкини сагыш-сеткилди доюлдуруп, уттундурбас эрткенин сүт-хөлчүлер дыңнаткан. Бии-хемчилерниң делегациязын кожуунда аныяктар херээ болгаш культура, спорт килдизиниң даргазы Ф.А.Анганзоров баштап чораан.
Суг-Аксы суурнуң чурттакчылары бии-хемчилерни чылыг-чымчак уткаан болгаш, кудумчулар аайы-биле янзы-бүрү аъш-чемни делгээннер. Масленица байырлалы ийи кожууннуң киржилгези-биле кедергей солун эрткен. Харын-даа бии-хемчилер-биле хороводтап, оюн-тоглаага киржир дээш бүдүн суурнуң чону чыглып келгензиг. Аалчылар-даа, сүт-хөлчүлер-даа олут орбайн, ойнап-хөглеп, танцы-самга киришкеннер. Арыннарда хүлүмзүрүг болгаш каткы-хөг чаңгыланып турган. Бии-хемчилер боттарының талазындан база аъш-чемни делгеп, Суг-Аксы суурнуң чурттакчыларын орус кухня-биле таныштырган. Дараазында оюн-тоглаа байырлыг концерт көргүзүглеринче шилчээн.
Сүт-Хөл кожууннуң удуртулгазы аалчыларынга өөрүп четтириишкинниң сөстерин чугаалап, моон-даа соңгаар чогумчалыг арга-дуржулга улам быжыгып, сайзырааар дээрзин демдеглээн. Бии-хемчилер Сүт-Хөл кожууннуң чонун боттарының талазында чалааш, чүүлдүгзүнген харыыны алганнар.

#Масленица #Тыва #тыванын_аныяктары #сутхол #биихем #толерантность

Предыдущая запись
Россияның сайыды тыва аваны божуткан
Следующая запись
ХҮННЭЭРЕКТИГ БЛИН!
Меню