Башкының сөзү дөстүг

Татьяна Санчаа – салгал дамчаан башкы. Ол аныяк-өскенниң өөредилге-кижиздилгезинче бүгү амыдыралын сөңнээн. Хоочун башкы хөй чылдарда уругларны патриотчу чорукка, төрээн чуртунга ынакшылды, чурттуң төөгүзүнге өөредип келген. Бо удаада ол база кыдыынга артпаан.

«Бо үеде Европаның чурттакчылары Россияже оон-моон халдаашкынны шын эвес деп көрбейн турарының чылдагааны Европа чурттарында Ада-чурттуң Улуг дайынының херечилери барык артпааны болур. Олар турган болза, бистиң чуртувуска удур агрессия чүге чедирип болур деп чүвени тодаргайы-биле тайылбырлаар турган.
Мээң ачам, Оюн Алдын-оол, Тываның эки турачыларының бирээзи турган. Ол Украинаның чурттакчыларын фашистерден хостап, тайбың чуртталга дээш дайылдажып чораан.
Бистиң аныяк-өскенивис чурттуң кырында тургустунуп келген айыыл-халапты чедир билбейн турары база хомуданчыг-дыр. Чүге дизе бир эвес бөгүн бис боттарывысты камгалавас болзувусса, ылаңгыя аныяктар, дайынның айыыл-халавынга таваржып, бир дугаарында олар дайын-чаага киржир апаар болгай» — деп, ол бодунуң блогунда бижээн.

Хүндүлүг аныяктар, бистиң хоочуннарывыс, кырган ада-иелеривис амыдыралының узун оруунда төрээн чуртунуң мурнунга төлептиг бараан бооп чораан. Оларның изин соора баспазы күзенчиг.

 

#тыванын_аныяктары_школа_патриотчу_кижизидилге

Предыдущая запись
В Туве отмечают 100-летие Ростислава Кенденбиля
Следующая запись
Буян Донгак: «Действия нашего Президента решительны, суровы и направлены на стратегическое обеспечение безопасности России»
Меню