Балыглаткан шериг албан-хүлээлгелиглерниң эрге-ажыктары болгаш социал магадылалдары

Шериг албан-хүлээлгезин күүсе­дип турган үезинде балыгланыышкын алган таварылгаларда кандыг социал магадылалдар көрдүнгениниң дугайында тайылбырны Тыва Рес­пуб­ликаның шериг комиссариады белеткээн.

1. Камгаладылга хандырылгазы (1998 чылдың март 28-те үнген “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң амы-тыны бол­гаш кадыкшылының албан күрүне камгаладылгазының дугайында” 52-ФЗ дугаарлыг Федералдыг хоойлуга үнде­зилээн):

– 296 846,40 руб. – аар балыгла­ныышкын алган таварылгада;
– 74 211,60 руб. – чиик балыгла­ныышкын алган таварылгада.

 1. Чаңгыс удаа төлеп бээр дуза­ламчы акша (1998 чылдың март 28-те үнген “Шериг албан-хүлээл­гелиглерниң амы-тыны болгаш ка­дыкшылының албан күрүне кам­галадылгазының дугайында” 52-ФЗ дугаарлыг Федералдыг хоойлуга үндезилээн): 2 968 464,04 руб. – дайынчы балыг­ланыышкын алганының түңнелинде шериг албан-хүлээлгелиг кижини шериг албаны эрттирер аргазы чок деп хүлээп көргени-биле холбаштыр шеригден халаштырган таварылгада Тайылбыр: өске чаңгыс удаа төлевирлер-биле катай төлээр.
 2. Чаңгыс удаа төлевир (Россия Федерациязының Президентизиниң 2022 чылдың март 5-те үндүргени “Россия Федерациязының национал гвардиязының шериглеринде албан-хүлээлгезин эрттирип турар шериг эргелиглерге, өске ажылдакчыларга база оларның өг-бүлелериниң кежи­гүннеринге немелде социал магадылалдар дугайында” 98 дугаар Чарлыы):
  3 000 000, 00 руб. – балыгланыышкын алган таварылгада (контузия, кем­дээшкиннер бертиктер).
 3. Инвалидность доктааттынган таварылгада камгаладылга хандырылгазы (1998 чылдың март 28-те үнген “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң амы-тыны болгаш кадыкшылының албан күрүне камгаладылгазының дуга­йында” 52-ФЗ дугаарлыг Федералдыг хоойлуга үндезилээн):

– 2 226 348,04 руб. – I бөлүктүң инвалидинге;

– 1 484 232,03 руб. – II бөлүктүң инвалидинге;

– 742 116,02 руб. – III бөлүктүң инвалидинге.

 1. Инвалид болганы дээш пенсия (Россия Федерациязының 1993 чылдың февраль 12-де үн­ген “Шериг албан-хүлээлге эртип турган кижи­лер­ниң пенсия ханды­рыл­газы­ның дуга­йында” 4468- I дугаар Хоойлузу):
  I болгаш II бөлүктерниң инвалид­теринге – шериг албан-хүлээл­гели­г­ниң акша ханды­рылга­зының чогуур тү­ңүн­ден (тариф разряды болгаш үр чыл ажылдааны дээш ортумак хем­чээлдерге деңней көргеш) 85 хуузу;
  III бөлүктүң инвалидтеринге – шериг албан-хүлээлгелигниң акша хандырылгазының чогуур түңүнден (тариф разряды болгаш үр чыл ажылдааны дээш ортумак хемчээлдерге деңней көргеш) 50 хуузу.
 2. Шериг албан-хүлээлгезин эрттиреринге кызыгаарлаашкыннарга чедирген балыгланыышкын (бертик) алган шериг албан-хүлээлгелиглерге:
  — социал реабилитация болгаш адап­тация тускай программалары док­тааттынган;

— балыгланыышкынының аар-чии­гинден хамаарылга чокка улаштыр шериг албан-хүлээлгезин эрттирер шериг албан-дужаалдарын киирген;

— албан-хүлээлге эрттирери-биле шилип алган черинге ажылындан док­таамал чуртаар оран-саваны шилип тыпкаш, саналдаар;

— шериг-профессионал ажыл-чору­дулганың чаа хевиринге белеткээри-биле реабилитация-өөредилге төвү тургустунган.

 1. Ажы-төлдү кирериниң шылгалдалары чокка хүлээп алыры (Россия Федерациязының Президентизиниң 2022 чылдың май 9-та үндүргени “Шериг албан-хүлээлгелиглерниң база чамдык федералдыг күрүне органнарының ажылдакчыларының өг-бүлелерин деткиириниң немелде хемчеглериниң дугайында” 268 дугаар Чарлыы): дээди өөредилге черлеринче база тускай ат-сыптыг ниити өөредилге черлеринче (“Пре­зидентиниң кадеттер училищези”, “Суворовтуң шериг училищези”, “На­химовтуң шериг-далай училищези”, “кадеттерниң (далай кадеттериниң) шериг корпузу”, “Кадеттер корпузу”, “Ка­зактарның кадеттер корпузу”) кире­ри­ниң шылгалдалары чокка хүлээп алыр.
  Бир эвес шериг албан-хүлээлгелиг кижи бодунуң хүлээлгезин күүседирин уламчылап турар болза, шупту төле­вир­лерни ооң шериг албан-хүлээлге эрттирип турар шериг кезээ боттандырар.
  Бир эвес шериг албан-хүлээлгелиг кижи хууда составтан үне берген болза, төлевирлер хевирлээрде, ол чурттап турар девискээринде шериг комиссариадынга дараазында чугула херек документилер даңзызы-биле чедип келир ужурлуг:

–  төлевир боттандырар дугайында билдириишкин;

–  амы-хууда медээлерни ажыглап болурунга чөпшээрел;

–  Россия Федерациязының хамаатызының паспортунуң хоолгазы;

–  Эмнелгеден үндүр бижээн эпикриз бижиктиң хоолгазы;

–  Балыгланыышкын алганының дугайында госпитальдан шынзылга бижик;

–  Банкыда агар санның реквизиттери.

«Шын» солунга 2022 чылдың алды айның чээрби сесте парлап үндүрген.

ТР-ниң шериг комиссариадының медээлери-биле И. САНЧАТ белеткээн.

Чурукту интернет четкизинден алган.

 

Предыдущая запись
«Тывада бо хүннерде ниитизи-биле 13 студенчи отряд бар
Следующая запись
«Единая Россия» проверила доступность летних кафе в столице Тувы
Меню